De zeven doodzonden

De zeven doodzonden – Wat zijn de dodelijke zeven?
Wanneer de zeven doodzonden worden genoemd, dan denken we vaak aan oude verhalen over donkere daden en duistere figuren, zoals Faust en Mephisto. In dat verhaal verkoopt Dr. Faust zijn ziel aan de duivel, de boosaardige Mephisto, en valt zo ten prooi aan allerlei vormen van verdorvenheid. Terwijl hij steeds dieper wegzakte in boosaardigheid, beging de geruïneerde Faust alle van de volgende dodelijke zonden: hoogmoed, afgunst, vraatzucht, begeerte, woede, hebzucht en luiheid. Deze zonden werden als dodelijk beschouwd omdat Faust, of enige andere man of vrouw die deze zonden zou begaan, hierdoor op een pad geleid werd vanwaar geen terugkeer meer mogelijk was.

De eigenschappen die beschouwd worden als de zeven doodzonden kunnen als volgt worden beschreven: Hoogmoed is een opgeblazen eigendunk in vergelijking met God en anderen en een bewuste negering van de eigen gebreken. Afgunst is een ongezond verlangen naar andermans bezittingen, vermogens of status. Vraatzucht is een overmatige overgave aan het genot van voedsel en drank. Begeerte is een extreem verlangen naar seksuele en sensuele bevrediging. Woede manifesteert zich in razende en tierende buien als gevolg van een intolerantie ten opzichte van anderen. Hebzucht is een onverzadigbaar verlangen naar materiële goederen. Luiheid is een bijna pathologische laksheid die de productiviteit en de goede gezondheid in de weg staat. Ieder die een of meer van deze ondeugden vertoonde werd als boosaardig beschouwd; iemand die al deze ondeugden vertoonde was volledig verdoemd.

De zeven doodzonden – Wat is zonde?
Het gebruik van de woorden "zeven doodzonden" suggereert dat de mens serieuze karaktergebreken kan hebben en dat de hieruit voortkomende handelingen dodelijke gevolgen hebben. Elke dood is een vorm van afzondering; de geestelijke dood is een afzondering van God. De Bijbel geeft aan dat zonde tot de dood leidt: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23)

Jakobus, de broer van Jezus, zei het als volgt: “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.” (Jakobus 1:14-15)

Maar wat is zonde dan precies? Hoewel er vele definities van zonde bestaan, kan de meest algemene, maar toch nauwkeurigste definitie van zonde in 1 Johannes 5:17 worden gevonden: “Alle kwaad is zonde...” Met andere woorden, elke vorm van onrecht wordt als zonde beschouwd. En hoe kunnen we dan weten wat verkeerd is? De Bijbel geeft duidelijk aan wat niet goed is: Gods wetten en standaarden tonen ons Zijn volkomen heiligheid. Zelfs de geringste overtreding van de wet is daarom een belediging van de heilige God en is daarom een zonde.

In het boek Romeinen geeft Paulus aan dat het Evangelie, het Goede Nieuws, de rechtschapenheid van God openbaart: “Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft, allereerst de Joden, maar ook de Grieken. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid...” (Romeinen 1:16-17).

Hoe wordt de gerechtigheid van God dan in het evangelie geopenbaard? Het Evangelie is het Goede Nieuws dat Jezus Christus voor onze zonden stierf en weer uit de dood opstond; Jezus betaalde de prijs. Jezus betaalde deze prijs toen Hij wreed werd gefolterd en vervolgens in schaamte aan een kruis werd vermoord. Deze pijnlijke en vernederende dood toonde ons Gods houding ten opzichte van de zonde.

De zeven doodzonden – Wat maakt een zonde dodelijk?
De zeven doodzonden, zoals deze in de literatuur worden voorgesteld - hoogmoed, afgunst, vraatzucht, begeerte, woede, hebzucht en luiheid - vormen zeker geen uitputtende lijst van zonden. We hebben al laten zien dat elke vorm van kwaad zondig is, maar het boek Spreuken noemt ook zeven dingen die God haat: “Dit zijn zes dingen die de HEER verfoeit; zeven die voor Hem een gruwel zijn: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die haastig naar het kwade snellen, een valse getuige die leugens vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers” (Spreuken 6:16-19). Jazeker, God heeft aangegeven dat dit dingen zijn die hij veracht en dat elke fout een zonde is; maar Hij heeft ons ook een remedie gegeven:

“De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.” (Jesaja 1:18)

God heeft beloofd dat Hij ons rein en wit en heel zal maken; deze zuivering is ons door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus, aangeboden. De mens heeft hier zelf niets aan bijgedragen. “Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven” (Romeinen 5:6). Het enige dat wij hoeven te doen is geloven dat Christus voor ons is gestorven en Hem te aanvaarden als onze Redder en onze Heer.

Als God ons dan een oplossing voor de zonden heeft gegeven, hoe kunnen deze dan dodelijk zijn? De dodelijkheid van de zonde werd door het bloed en de dood van Christus uitgewist. God houdt zo veel van ons dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde, met als enige doel om dit voor ons te bewerkstelligen. Maar, als we niet geloven en niet aanvaarden wat God ons heeft aangeboden, dan zal elke zonde die we begaan dodelijk zijn. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:16-18)

“Vader, ik kom nederig naar U toe, als een klein kind, om U te vragen om mijn zonden te vergeven. Ik weet dat Uw Zoon Jezus Christus aan het kruis op Golgota is gestorven, zodat ik van mijn zonden gered kon worden. Ik weet dat Hij is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Help mij om altijd het lijden te herinneren, dat de Heer aan het kruis moest doorstaan. Help mij om een zegevierend leven te leiden door U te behagen. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.”

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen