Wie is God?

Wie is God - Wie beweert Hij te zijn?
Wie is God? Hij wordt op vele manieren beschreven; van een onpersoonlijke levenskracht tot een welwillende, persoonlijke, almachtige Schepper. Hij is ook al bij vele namen genoemd, zoals "Zeus", "Jupiter", "Brahma", "Allah", "Ra", "Odin", "Ashur", "Izanagi", "Viracocha", "Ahura Mazda" en "de Grote Geest". Hij wordt door sommigen gezien als "Moeder Natuur", door anderen als "Vader God". Maar wie is Hij werkelijk? Wie beweert Hij zelf te zijn?

Wie is God - Vader God of Moeder Natuur?
Wie is God? Wat heeft Hij over Zichzelf aan ons geopenbaard? Allereerst noemt Hij zichzelf "Vader", nooit "Moeder", wanneer Hij over Zichzelf spreekt in de context van ouderschap. Hij noemt Zichzelf "een Vader voor Israël"1 en in één geval, toen zijn "kinderen" bijzonder oneerbiedig tegen Hem waren, zei Hij tegen hen: "Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag voor mij?"2

Zijn profeten erkenden Hem als Vader door te zeggen: "Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen."3 En: "Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen?"4 Nooit noemt God Zichzelf "Moeder" en nooit wordt Hij zo door de profeten beschouwd. God "Moeder Natuur" noemen is vergelijkbaar met je aardse vader "mama" noemen.

Wie is God - Wat vindt God belangrijk?
Wie is God wat betreft Zijn morele eigenschappen? Wat heeft God over zichzelf te zeggen in dit opzicht? Hij zegt dat Hij geniet van rechtvaardigheid en oprechtheid: "... De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in."5 "Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed..."6

Rechtvaardigheid en onpartijdigheid zijn erg belangrijk voor God. Maar net zozeer erbarmen en genade. Dus terwijl God iedereen verantwoordelijk houdt, ieder voor zijn eigen leven, reikt Hij met Zijn genade uit naar de berouwvolle zondaar. Hij belooft: "Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft...Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!"7

Met "dood" bedoelt God niet echt de lichamelijke dood, waar wij meteen aan zouden denken. In plaats daarvan verwijst God naar een gebeurtenis in de eeuwigheid, na onze lichamelijke dood. De Schriftteksten verwijzen naar deze gebeurtenis als de "tweede dood".8 De eerste dood scheidt ons van onze lichamen en verwijdert ons uit deze wereld. De tweede dood is anders. Deze is ook een scheiding, maar in dit geval de scheiding van de éne groep mensen van de andere: mensen die gerechtvaardigd en vergeven zijn aan de ene kant, en mensen die boosaardig en zonder berouw zijn aan de andere kant. Over deze twee groepen zal afzonderlijk worden geoordeeld.

De ene groep zal beloond worden op basis van de goede dingen die zij gedaan hebben. Hun slechte daden zullen hierin niet in beschouwing worden genomen, maar door God vergeven worden. De andere groep zal beoordeeld worden op basis van het kwaad dat zij hebben gedaan, en hun goede daden zullen hen niet redden van hun straf. God zegt: "Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven... Kom tot inkeer en leef!"9 Op deze manier ziet God er op toe dat gerechtigheid uiteindelijk zegeviert, maar dat genade wordt verleend aan mensen die nederig en berouwvol zijn.

God heeft een voorziening gemaakt voor mensen die berouw willen tonen; een voorziening die mensen redt van hun zonden, als zij op goede voet met Hem willen staan. Hij stuurde een "Messias", een Dienaar die vrijwillig leed en een plaatsvervangende dood stierf om de prijs te betalen voor de zonden van de mensen die tot inkeer willen komen tonen en op Hem willen vertrouwen. De Bijbel zegt: "Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?... Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam... Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen... Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich... omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op."10

Leer nu meer over de Messias!

Voetnoten

1 Jeremia 31:9

2 Maleachi 1:6

3 Jesaja 64:7

4 Maleachi 2:10; zie ook Psalmen 89:26; Jeremia 31:9; Jesaja 9:6; 63:16

5 Jeremia 9:22-23

6 Jesaja 61:8

7 Ezechiël 18:21-23, 32

8 Openbaring 2:11; 20:6, 14; 21:8

9 Ezechiël 18:26-28, 32

10 Jesaja 53:1, 4-6, 10-12; zie ook Jesaja 52:13-53:12; Psalmen 22; Daniël 9:24-27


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen