Open theïsme

Open theïsme – De definitie
"Open Theïsme" is een theologische positie die Gods voorkennis probeert te verklaren. De essentiële vraag van het open theïsme is: “Kent God de toekomst?” In bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis is het antwoord altijd bijna universeel het volgende geweest: "Ja! Natuurlijk kent God de toekomst." Maar, de huidige "open theïsten" beweren dat dit standpunt ten opzichte van Gods voorkennis meer op filosofie is gebaseerd dan op de feitelijke leer van de Schrift.

Open theïsme – De Schriftteksten
Een vers uit de Bijbel waar het open theïsme vaak op wijst, is Genesis 6:6: “Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst." Het argument luidt als volgt: God wist niet hoe slecht de mensheid zou worden, daarom "kreeg Hij spijt" en wenste Hij dat Hij de mens nooit had geschapen. Deze interpretatie kent echter het volgende probleem: het feit dat God gekwetst was door de boosaardigheid van de mensheid betekent niet dat Hij niet wist dat dit zou gebeuren. Het is volkomen logisch dat God kon weten dat een bepaalde gebeurtenis zou plaatsvinden en er toch bedroefd over was toen dit inderdaad ook plaatsvond. Daarnaast kunnen we de volgende vraag stellen: als God niet wist hoe slecht de mensheid zou worden, waarom zou Hij dan al "vanaf het begin van de wereld" voorzien hebben in Jezus als offerlam (Openbaring 13:8)?

Een ander vaak gebruikt vers van het open theïsme is Genesis 22:12: “Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.” In Genesis 22:2 had God Abraham geboden om zijn zoon Isaak op te offeren. In vers 12 lijkt God niet te weten of Abraham wel of niet zou gehoorzamen. Maar is dat echt zo? Als God niet wist of Abraham bereid zou zijn om Isaak op te offeren, waarom zou Hij dan de engel gestuurd hebben om hem hiervan te weerhouden (Genesis 22:11)? Waarom zou God dan van te voren een ram hebben gereed gezet (Genesis 22:13)? Abraham was God gehoorzaam geweest in alles wat hem waren opgedragen. Waarom zou God twijfelen aan Abrahams gehoorzaamheid aan dit gebod? God wist ongetwijfeld wat Abraham zou doen. God gebood Abraham om Isaak op te offeren, zodat zijn geloof zou worden "opgerekt" en om een krachtig voorbeeld te geven van het offer dat God later Zelf zou brengen: Zijn Zoon, Jezus Christus.

Een derde "bewijstekst" voor het open theïsme is Jeremia 7:31 (zie ook Jeremia 19:5 en Jeremia 32:35): “en [ze hebben] in het Hinnomdal de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden, ik heb dat nooit gewild." De Statenvertaling zegt: "...hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen." Volgens het open theïsme wist God dus niet dat de Israëlieten deze boosaardige praktijken zouden uitvoeren. Maar dat is niet wat Jeremia zegt. De betekenis is de volgende: God gebood de Israëlieten nooit om dergelijke dingen te doen. Als God dit niet van te voren zou hebben geweten, waarom verbood Hij dit dan 800 jaar voordat het gebeurde (Deuteronomium 18:10)?

De overkoepelende stelling van het open theïsme is de volgende:

  1. God gaf mensen een werkelijke vrije wil.
  2. Als God de toekomst kent, dan kunnen mensen niet werkelijk vrij zijn.
  3. Daarom kan God de toekomst niet kennen.
Het is een veel voorkomende misvatting dat het open theïsme Gods almacht en/of alwetendheid zou ontkennen. Hoewel enkele extremere elementen binnen het open theïsme Gods almacht wel ontkennen, doen de meeste open theïsten dit niet. Het open theïsme beweert in Gods alwetendheid te geloven door te stellen dat de toekomst onkenbaar is en dat God daarom alles weet wat Hij ook maar zou kunnen weten.

Open theïsme – De juistheid
De belangrijkste fout van het open theïsme is dat het een poging is om met een eindig verstand een oneindige God te begrijpen. Jazeker, God heeft de mensheid een vrije wil gegeven. Jazeker, God is oppermachtig en kent de toekomst. Deze twee waarheden lijken tegenstrijdig, maar in het verstand van God zijn ze dat niet. De enige tegenstrijdigheid bestaat uit ons onvermogen om God en Zijn plan te bevatten.

Hier volgen enkele Schriftteksten en concepten die duidelijk aantonen dat het open theïsme onbijbels is:

Schriftteksten:

Psalm 139:4: “Geen woord komt over mijn tong of U kent het, HEER, U kent het volkomen.”

Psalm 139:16: “Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen.”

Concepten:

Hoe kon God zo veel precieze voorspellingen over Jezus Christus geven, als Hij de toekomst niet zou kennen?

Hoe kon God onze redding garanderen als Hij de toekomst niet zou kennen?

Hoe kon Jezus beloven dat Hij zou terugkeren als Hij de toekomst niet zou kennen?

Leer meer over Gods voorkennis!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen