Jezus Christus

(Lees eerst deel 1 van "Jezus Christus")

Jezus Christus - Het begin en het einde
De aard van Jezus Christus wordt geopenbaard in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring.

Openbaring 1:8 zegt: "Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige." (Openbaring 1:8)

De "alfa en omega" is duidelijk een titel voor Jehovah God.

Openbaring 21:4-7 stelt: "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.’" (Openbaring 21:4-7)

Weer is "alfa en omega" duidelijk een titel voor Jehovah God.

In Openbaring 22:13 zien we deze titel opnieuw: "Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 22:13)

Wanneer we het voorgaande vers lezen, dan zien we waar de titel op slaat: "Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 22:12-13)

En wie komt spoedig?

Enkele verzen eerder lezen we in Openbaring 22:7: "‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek." (Openbaring 22:7)

Dat maakt het nog niet helemaal duidelijk, maar dan lezen we in Openbaring 22:20: "Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!" (Openbaring 22:20)

Jezus Christus komt spoedig! En voor het geval het nog steeds niet glashelder is, maakt Christus het als volgt duidelijk...

"‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’" (Openbaring 22:12-16)

In vers 16 zien we dat "alfa en omega" een titel is voor Jezus Christus.

En in Openbaring 22:13 wordt Jehovah weer de "alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde" genoemd. We zien de titel "de eerste en de laatste" eerder in het boek Openbaring, en wel in Openbaring 1:17: "Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.'" (Openbaring 1:17)

Laten we eens naar deze hele passage kijken: "...en daartussen iemand die er uitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.'" (Openbaring 1:13-17)

We lezen hier dat "iemand als een mens" (een titel voor Jezus Christus, ook wel vertaald als "de mensenzoon") de "eerste en de laatste" is. Het plaatje wordt duidelijker als we nog een vers verder lezen: "Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.'" (Openbaring 1:17-18)

Wanneer was Jehovah, de Alfa en de Omega, ooit dood? Toen Hij voor jou en voor mij aan een Romeins kruis hing. Jezus Christus is Jehovah God, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, God de Zoon voor de glorie van God de Vader, onze Verlosser, onze Koning. Amen.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen