Jezus Christus

(Lees eerst deel 1 van "Jezus Christus")

Jezus Christus - Bijbelteksten die Zijn aandeel in de Godheid openbaren
Zoals we in de voorgaande Schriftteksten hebben gezien, worden Bijbelteksten over Jehovah door Paulus op Jezus Christus toegepast. De Bijbel is duidelijk: Jezus Christus is de naam die boven elke andere naam staat.

"Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig." (Kolossenzen 2:8-9)

De volheid van God was in het lichaam van Jezus Christus aanwezig. Het Griekse woord dat wordt vertaald met "goddelijk", "theotes", betekent "Godheid" of "God", als in Jehovah God. De volledigheid van Jehovah God bevond zich dus in Jezus Christus.

Er bestaat enige verwarring over Kolossenzen 1:13-17: "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem." (Kolossenzen 1:13-17)

De verwarring komt voort uit Kolossenzen 1:15: ""Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping...". De term "Eerstgeborene van heel de schepping" betekent niet dat Jezus vóór elk ander wezen geboren zou zijn. Dat is duidelijk een onmogelijkheid, omdat Christus pas vele generaties na Adam uit Maria geboren werd. Bovendien zou dit het volgende vers tegenspreken: "in hem is alles geschapen...". De term "Eerstgeborene van heel de schepping" heeft betrekking op Zijn eminentie als God zelf. Het Griekse woord dat vertaald wordt als "Eerstgeborene", "prototokos", is afgeleid van het stamwoord "protos". "Protos" betekent letterlijk "beste", "voornaamste", "meest belangrijk". De Eerstgeborene is de hoogste erfgenaam, zoals we door de hele Bijbel heen zien, en niet noodzakelijkerwijs de eerste die geboren werd.

Hoewel Manasse als eerste werd geboren, werd Efraïm als eerstgeborene beschouwd: "Maar Israël kruiste zijn handen: zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Efraïm, hoewel die de jongste was, en zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die de oudste was." (Genesis 48:14)

"Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon." (Jeremia 31:9). We zien dit ook weer terugkomen in het verhaal over Jakob (Israël) en Esau.

Jezus Christus - Een waarschuwing voor ons allen
Paulus waarschuwt ons dat we niet moeten vallen voor een valse Jezus Christus, een valse Geest of een vals evangelie (2 Korintiërs 11:3-4). Petrus verklaart waarom we voorzichtig moeten zijn: "Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften." (2 Petrus 3:15-16)

Petrus zegt dat Gods wegen voor ons moeilijk te begrijpen zijn. Daarom worden zij door sommigen uit verband gerukt (of verkeerd toegepast), wat tot hun eigen ondergang leidt. Wij willen ons niet bij deze mensen aansluiten. De Geest van God waarschuwt ons via Petrus.

Het is moeilijk te bevatten waarom God Zichzelf zou verlagen en Zich zou overgeven aan zo'n gruwelijk misbruik onder de handen van Zijn eigen schepselen. Het is moeilijk te begrijpen waarom God zo'n afwijzing en vernedering zou toestaan. Het is moeilijk in te zien waarom Hij zo veel van ons houdt dat Hij voor onze verlossing zou sterven. Het is net zo moeilijk te begrijpen hoe Hij een mens kon worden en onderworpen kon zijn aan God de Vader, terwijl Hij God de Zoon bleef. Maar ons onbegrip betekent niet dat Hij dit niet kan doen of dit niet echt heeft gedaan. Het heeft Hem behaagd dit te doen, of wij het nu begrijpen of niet! "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER." (Jesaja 55:8)

Lees nu deel 7 van "Jezus Christus"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen