Jezus Christus

(Lees eerst deel 1 van "Jezus Christus")

Jezus Christus - Bijbelteksten die Hem als Redder openbaren
De Godheid van Jezus Christus wordt door de Schriftteksten van het Oude Testament geopenbaard. De voorspellingen in het Oude Testament van de komst van de Messias beweren dat God zelf de Messias zou zijn:

De Geest, via Jesaja, noemt de Messias "Immanu El", wat vertaald wordt als "God met ons". (Matteüs 1:23)

"Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen". (Jesaja 7:14)

Weer noemt de Geest, door Jesaja, de Messias "Goddelijke held, Eeuwige vader".

"Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5)

De Geest vertelt ons via Micha dat de Messias een eeuwig wezen zal zijn. In de profetie die de geboorteplaats van de Messias (Betlehem) voorspelt, beweert Micha dat de Messias uit het oneindige verleden zal komen... Hij zal eeuwig zijn. Alleen God is zonder begin of einde.

"En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af." (Micha 5:1)

Via Jesaja vertelt de Geest ons ook dat de Redder God is en dat alleen God de Redder is.

"Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt." (Jesaja 43:11)

In Hosea lezen we weer: ""Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt." (Hosea 13:4)

En weer in Jesaja: "Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander." (Jesaja 45:21-22)

Als dit waar is, waarom lezen we dan in Johannes: "Ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’" (Johannes 4:42)

In het boek Lucas lezen we: "Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’". (Lucas 2:11-12)

Weer is het Griekse woord dat vertaald wordt met "Heer" in vers 11, "kurios", hetzelfde woord dat met "Heer" wordt vertaald in Lucas 4:8: "Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’" Het is weer hetzelfde Griekse woord dat voor "Heer" wordt gebruikt in Matteüs 4:10.

Niet alleen noemden zij Jezus "Heer" en "Redders", titels die zijn voorbehouden aan Jehovah God, maar zij aanbaden Hem ook als Jehovah God en offerden geschenken aan Hem: "Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre." (Matteüs 2:11)

Lees nu deel 6 van "Jezus Christus"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen