Is de hemel echt?

Is de hemel echt - Is de hemel een werkelijke plaats?
Is de hemel echt? Ja. "In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1). Hij sprak een enkel machtig woord... en de zon en de sterren en de planeten en de oceanen ontstonden. God sprak en de oceaanbodems werden uitgekerfd, de bergen gevormd en de hemellichamen in hun banen geworpen. De majestueuze kracht van God is op een machtige manier in de wereld aan het werk geweest: de wereld was leeg en vormloos tot Hij alles tot ontstaan sprak. Wat een ontzagwekkend panorama is het toch, wanneer we op een heldere avond in het maanlicht zitten, naar de hemel opkijken en Zijn wonderbaarlijke schepping waarnemen.

Is de hemel echt - Heeft iemand de hemel ooit gezien?
Is de hemel echt? Ja. Johannes, een discipel van Christus, schrijft wat hij heeft gezien: "Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël." (Openbaring 21:1, 11-12)

De hemel zal de zon en de maan niet nodig hebben, want Gods heerlijkheid zal een schitterend licht uitstralen. Er zullen in de hemel geen tranen en geen pijn meer zijn. Onze lichamen zullen getransformeerd zijn en niet meer te lijden hebben, maar bewegen zoals God bepaalt. Want in de hemel zullen we God prijzen en tot Hem zingen. De engelen zullen verblijd zijn wanneer de heiligen samen voor God neerbuigen. Alle kronen en geschenken die wij ontvangen zullen we aan de voeten van Jezus neerleggen. Want Christus is waardig om tot in de eeuwigheid eer en glorie te ontvangen.

Is de hemel echt - Waar is de hemel?
Is de hemel echt? Ja. Ooit vroegen de Farizeeën aan Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. Hij antwoordde: "Het koninkrijk van God komt niet zó dat je het kunt aanwijzen. Je kunt niet zeggen: 'Kijk hier is het!' of: 'Daar is het!' Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik" (Lucas 17:20-21). "Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn" (Matteüs 6:19-21). Waar is jouw schat? Het eeuwige leven in de hemel is een geschenk dat Jezus jou aanbiedt. Heb jij dit persoonlijk aanvaard? Geloof jij dat je een zondaar bent (Romeinen 3:23), dat Jezus voor jouw zonden stierf (Johannes 3:16), dat Hij werd begraven en weer uit de dood opstond (1 Korintiërs 15:3-4)... voor JOU? Hij wil dat jij de eeuwigheid met Hem in de hemel zult doorbrengen. Geloof jij dit in je hart en aanvaard jij dit in geloof? Als dat zo is, bid dan een gebed als het volgende:

"Vader, mijn hart verlangt ernaar om naar de hemel te gaan, een plaats die U hebt gereedgemaakt voor de mensen die van Jezus Christus hun Heer en Redder maken. Ik aanvaard U nu als mijn Redder. Ik geloof dat U voor mijn zonden stierf, werd begraven en weer voor mij uit de dood opstond. Vergeef mij alstublieft mijn zonden en help mij alstublieft om een leven te leiden dat U zal eren. Leid mij terwijl ik Uw Woord, de Bijbel, lees zodat ik U beter kan begrijpen. Reinig mijn hart en maak het puur, nu ik op U vertrouw en U gehoorzaam. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen."

Ben jij vandaag een volgeling van Jezus geworden? Klik JA! of NEE

Ben jij al een volgeling van Jezus? Klik dan alsjeblieft hier.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen