29 oktober


Onderricht met behulp van gelijkenissen

Tussen de vele verhitte confrontaties door gaat Jezus verder met het kalme onderricht aan Zijn discipelen over het koninkrijk van God. Jezus is de Grote Leraar en gebruikt verscheidene methoden om Zijn discipelen te onderwijzen. Hij gebruikt hyperbolen, waarschuwingen, treurdichten en terechtwijzingen. Hij toont de waarheid aan de hand van zaligsprekingen, spreuken en dialogen. Maar Zijn interessantste en opvallendste onderwijsmethode is wel Zijn gebruik van gelijkenissen. Deze illustraties van morele waarheden of principes zijn meestal in de vorm van een eenvoudig gesprek gegoten. Vaak zijn de gelijkenissen van Jezus vergelijkingen met dingen die of in de natuur worden aangetroffen of bekend zijn uit de menselijke belevingswereld.
Wanneer Jezus zegt dat deze gelijkenissen ertoe zullen leiden dat de waarheid verborgen blijft, moet hij wel die toehoorders in gedachten hebben wier harten gesloten blijven voor Zijn woorden. De meeste lessen zijn redelijk eenvoudig te begrijpen en zijn vooral afgestemd op de gewone man, tot wie Jezus Zijn onderwijs richt.
Een groot aantal gelijkenissen wordt door de Evangelieschrijvers vastgelegd in de beschrijving van de bediening van Jezus, maar een aantal bijzondere gelijkenissen is in een aparte verzameling bijeengebracht (vooral door Matteüs) en geeft een uniek inzicht in Jezus' gebruik van dergelijke eenvoudige illustraties.

Mat. 13:1-9, Mar. 4:1-9, Luk. 8:4-8 - Meer van Tiberias
GELIJKENIS VAN DE ZAAIER. Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. Er kwam een grote menigte mensen naar Hem toe. Daarom ging Hij in een boot. Van daaruit sprak Hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis: "Een boer zaaide koren op zijn land. Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en verstikte. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid. Onthoud dit goed!"

Mat. 13:10-17, Mar. 4:10-12, Luk. 8:9,10
DOEL VAN GELIJKENISSEN. Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen: "Waarom vertelt U altijd van dit soort gelijkenissen?"
"Jullie hebben het voorrecht te begrijpen wat het Koninkrijk van de hemelen eigenlijk is", antwoordde Hij. "Maar anderen niet. Want wie iets heeft, zal er veel bij krijgen. Meer dan genoeg. Maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. Daarom gebruik Ik gelijkenissen.

  De mensen horen en zien Mij wel,
  maar begrijpen Mij niet.

De profeet Jesaja sprak over hen toen hij zei:

  'Ze horen wel, maar begrijpen niet.
  Ze kijken wel, maar zien niet.
  Hun hart is onverschillig,
  hun oren zijn doof
  en hun ogen zitten dicht.
  Daarom zullen zij niets zien,
  horen
  of begrijpen.
  Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren,
  want dan zou Hij hen moeten genezen.'

Gelukkig hebben jullie ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen! Vele profeten en gelovigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen. Maar zij konden het niet.

Mat. 13:18-23, Mar. 4:13-20, Luk. 8:11-15
GELIJKENIS VAN DE ZAAIER UITGELEGD. Met het voorbeeld van de boer die ging zaaien, bedoel Ik dit: Er zijn mensen die wel over het Koninkrijk horen vertellen, maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uitgeroofd. Dit soort mensen lijkt op de harde grond langs de weg. Er zijn ook mensen die over het Koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. Maar zij zijn oppervlakkig. Als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben. Want het zaad had nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijkt op de steenachtige grond. Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distels staat. Tenslotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderd, soms zestig en soms dertigvoudig. Dit soort mensen lijkt op de goede grond, waar het zaad mooi kon opkomen en vrucht dragen."

Mat. 13:24-30
GELIJKENIS VAN HET ONKRUID. Jezus vertelde nog een gelijkenis. "U kunt zich het Koninkrijk van de hemelen ook zo voorstellen. Een boer zaaide goed graan op zijn land. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen het graan. Toen het graan begon te groeien, schoot ook het onkruid op.
De knechten gingen naar de boer toe en zeiden: 'Het veld waar u dat goede graan hebt gezaaid, staat vol onkruid!'
'Dat heeft een vijand gedaan", zei hij.
'Zullen wij het onkruid ertussen uittrekken?' vroegen zij.
'Nee,' antwoordde de boer. 'Want dan trekken jullie het jonge graan ook mee. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen."

Mat. 13:36-43
GELIJKENIS VAN HET ONKRUID UITGELEGD. Jezus stuurde de mensen weg en ging naar huis. Zijn discipelen kwamen bij Hem zitten en vroegen wat Hij bedoelde met de gelijkenis over het onkruid tussen het graan.
"Luister", zei Hij. "Ik ben de boer die het goede zaad zaait. Het land is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het Koninkrijk horen. En het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid, is de duivel. De oogst is het einde van deze tijd en de maaiers zijn de engelen.
Zoals in dit verhaal het onkruid bijeengehaald en verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. Ik zal mijn engelen erop uitsturen. Zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn Koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. Daar zal het één en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Maar de goede en gelovige mensen zullen in het Koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Onthoud dit goed!"

Mar. 4:21-25, Luk. 8:16-18
GELIJKENIS VAN DE AANGESTOKEN LAMP. Daarna zei Jezus: "Als je een lamp aansteekt, zet je er toch geen pot overheen. Natuurlijk niet! En je verstopt hem ook niet onder een bed. Je zet hem ergens bovenop of houdt hem omhoog. Dan schijnt het licht alle kanten uit. Zo zal alles wat geheim of verborgen is, eens aan het licht komen. Onthoud dat goed!
Het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert. God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet. Ja, nog meer. Want wie veel heeft, zal veel krijgen. Wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben.

Mar. 4:26-29
GELIJKENIS VAN HET OPKOMENDE ZAAD. Het Koninkrijk van God kan vergeleken worden met een boer, die zijn land inzaaide. Na verloop van tijd kwam het zaad op. Het groeide vanzelf zonder dat de boer er iets aan deed. Eerst kwamen er jonge halmpjes uit de grond. Later kregen ze aren. Tenslotte kwamen er dikke, volle graankorrels in de aren. Zodra het graan rijp was, nam de boer zijn sikkel en haalde de oogst binnen."

Mat. 13:31,32, Mar. 4:30-32, Luk. 13:18,19
GELIJKENIS VAN HET MOSTERDZAADJE. Jezus vertelde ook deze gelijkenis: "Het Koninkrijk van de hemelen is net een mosterdzaadje dat in de grond wordt gestopt. Het is een bijzonder klein zaadje, maar het wordt een heel grote struik. Net een boom. De vogels komen zelfs in zijn takken schuilen."

Mat. 13:33, Luk. 13:20,21
GELIJKENIS VAN HET GIST. Hij vertelde nog een andere gelijkenis: "Het Koninkrijk van de hemelen is net gist dat u in het deeg doet om te laten rijzen. Als het deeg door en door is gerezen, kunt u er brood van bakken.

Mat. 13:44
GELIJKENIS VAN DE VERBORGEN SCHAT. Het Koninkrijk van de hemelen is net een schat die ergens in een stuk land ligt en door iemand wordt ontdekt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Hij is zo blij dat hij alles wat hij heeft, verkoopt. Dan koopt hij het stuk land, met de schat erbij!

Mat. 13:45,46
GELIJKENIS VAN DE KOSTBARE PAREL. Het Koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman die op zoek is naar mooie parels. Ineens ontdekt hij er één van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene kostbare parel.

Mat. 13:47-50
GELIJKENIS VAN HET NET. Een ander voorbeeld van het Koninkrijk van de hemelen is een visser, die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in, eetbare en oneetbare. Wanneer zijn net vol is, trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De eetbare doet hij in de manden. De oneetbare gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. En de slechten zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal één en al wroeging, tranen en verdriet zijn.

Mat. 13:51,52
GELIJKENIS VAN DE SCHATTEN. Begrijpen jullie dit?"
"Ja", antwoordden zij.
Hij ging verder en zei: "Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een discipel van Mij wordt, heeft een dubbele schat: De oude schat van Mozes en de profeten én de nieuwe schat van Mij."

Mat. 13:34,35, Mar. 4:33,34
GELIJKENISSEN VERVULLEN PROFETIE. Mk Hij vertelde hun veel van zulke gelijkenissen. Anders zouden zij Hem niet begrijpen. Als Hij hun iets wilde leren, deed Hij dat trouwens altijd door een gelijkenis te vertellen. Maar als Hij met Zijn discipelen alleen was, legde Hij hun alles uit. Mt Eén van de profeten had al gezegd:

  "Door middel van voorbeelden zal ik duidelijk maken
  wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven."

Download (Het Boek)
Download (Statenvertaling)

De chronologische Bijbel -- oktoberMet dank aan Biblica en Harvest House Publishers. Nadruk en reproductie verboden.
Voor meer details, lees alsjeblieft onze copyrightvoorwaardenWAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen