Fondsenwerving door de kerk

(Lees eerst deel 1 van "Fondsenwerving door de kerk")

Fondsenwerving door de kerk - Er is onderscheidingsvermogen voor nodig
Fondsenwerving door de kerk is Bijbels en noodzakelijk. Als Christenen moeten wij geven, gul geven. Maar geven kan niet plaatsvinden zonder een aanzienlijke hoeveelheid wijsheid en onderscheidingsvermogen. De Bijbel vertelt ons: "Onderzoek alles, behoud het goede" (1 Tessalonicenzen 5:21). Dit is ongetwijfeld ook van toepassing op onze verantwoordelijkheid om aan kerken en andere Christelijke bedieningen te geven. Elke collecte en fondsenwerving moet met behulp van de Schrift getoetst worden:

  • "Nieuw-Testamentisch" geven is altijd vrijwillig. Christenen worden aangespoord om als onderdeel van hun geestelijke groei ook te geven, maar worden nooit, op geen enkele manier, gedwongen om een bepaalde hoeveelheid geld te geven. Bedieningen, die een bepaald bedrag opeisen of hun leden veroordelen omdat ze een bepaald project niet ondersteunen, schenden Bijbelse principes (zie 2 Korintiërs 9:6-7).
  • Bijbels geven moet in verhouding staan tot je inkomen. Als je meer geeft dan jij je kunt veroorloven of er door in de schulden raakt, dan is dat onbijbels. Dit kan je in financieel opzicht "ketenen". Dat wil niet zeggen dat God ons geloof niet op de proef zal stellen en ons niet zal vragen om soms meer te geven dan we gewoon zijn, maar de Schriftteksten dragen ons duidelijk op om een deel te geven van wat God ons eerst al heeft gegeven (zie 2 Korintiërs 8:11-12).
  • Er komt een stuk verantwoordelijkheid kijken bij het Bijbelse geven. Het is belangrijk te weten hoe Zijn geld in het belang van Zijn Koninkrijk gebruikt zal worden. Je moet altijd op je hoede zijn als je met een collecte van een organisatie te maken hebt die niet bereid is om te laten zien (of niet graag wil laten zien) hoe het financiële plaatje eruit ziet. Paulus zorgde er voor dat de gemeenten zelf godvruchtige mannen uit hun eigen gelederen aanstelden om de distributie van de fondsen te beheren, zodat er geen twijfel kon bestaan over de integriteit van de projecten (zie 2 Korintiërs 8:18-21).
  • Bijbels geven is altijd gemotiveerd door liefde; liefde voor God en liefde voor andere mensen. Geven mag nooit gemotiveerd zijn door zelfzuchtig winstbejag of een streven naar erkenning van je gift. Liefde was de primaire motivatie voor de collecte die door de vroege kerk werd gehouden. Elke fondsenwerving, die jou materiële zegens belooft of beweert dat God iets voor jou zal doen als jij eerst iets voor anderen doet, moet zeer nauwkeurig onder de loep genomen worden (zie 2 Korintiërs 8:24).

Fondsenwerving door de kerk - Meer gezegend om te geven
Aan het begin van dit artikel stelden wij de vraag: "Waarom zou een almachtige God iets van ons nodig hebben?" Het antwoord is eenvoudig. God heeft niets van ons nodig. Mensen die met vreugde geven zullen zich ervan bewust zijn dat Bijbels geven een uitoefening is van hun liefde, geloof en gehoorzaamheid. Ons vermogen om vrijelijk te geven, zonder er bij stil te staan wat we er voor terug zullen krijgen, is een weerspiegeling van de toestand van ons hart. Belijden we slechts liefde voor God en anderen of laten we dit ook op tastbare manieren zien?

    "Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?" (1 Johannes 3:17)
Er is geloof en vertrouwen nodig om te kunnen geven. Wanneer we uit onze eigen bestaansmiddelen geven, dan weerspiegelt dat ons vertrouwen dat God in onze behoeften zal voorzien. Ons geloof en ons vertrouwen in God nemen toe wanneer we in staat zijn om te geven en Gods trouwhartigheid aan het werk zien. God wil dat we Hem voor de volle honderd procent vertrouwen, niet dat we onze zekerheid in geld en bezittingen proberen te vinden. God is werkelijk almachtig. Hij heeft niets van ons nodig. Maar, Hij helpt ons om tot geestelijke volwassenheid te groeien door ons uit te nodigen om via onze giften een aandeel te hebben in Zijn plannen en doelen. Als Christenen geven we niet omdat we een schuldgevoel hebben of omdat we hiertoe worden gedwongen. We geven omdat we op een fundamentele manier aanvoelen dat we de liefde en de zegens die God over ons heeft uitgegoten met anderen willen delen. Of het bedrag nu groot of klein is, onze gehoorzaamheid die tot uitdrukking komt wanneer we geven zal vreugde voortbrengen en ons geloof versterken.

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen