De zonde van hoogmoed

(Lees eerst deel 1 van "De zonde van hoogmoed")

De zonde van hoogmoed - Hoe hoogmoed zich in onze levens manifesteert
Hier volgen enkele manieren waarop de zonde van hoogmoed zich in jouw leven zou kunnen manifesteren. We hebben in de levens van Nebukadnessar en Belsassar al gezien hoe hoogmoed een overschatting van je eigen vermogens of zelfs je eigen veiligheid kan zijn. Het kan ook een overschatting zijn van je rechtschapenheid of je eigenwaarde in het algemeen. Als je bijvoorbeeld denkt dat je in Gods ogen meer waard bent dan een ander, dan ben je het slachtoffer geworden van de zonde van hoogmoed. Het is een vertekend beeld van de werkelijkheid, omdat de kern van de waarheid is: "God maakt geen onderscheid"1 en het is zo dat Hij "geen partij kiest voor de vorsten en de rijken niet begunstigt boven de geringen, omdat zij allen het werk van zijn handen zijn."2 En als je de gewoonte hebt om op anderen neer te kijken, omdat je denkt dat je meer rechtschapen bent dan die anderen, beschouw dan eens de gelijkenis die Jezus vertelde aan de mensen "die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten:"3

"Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.' De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: 'God, wees mij zondaar genadig.' Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden."4

De zonde van hoogmoed - Op anderen neerkijken
Als jij neerkijkt op anderen omdat je hen overtreft in deugdzaamheid, kennis, vaardigheid, rijkdom, of om welke reden dan ook, dan ben je het slachtoffer geworden van de zonde van hoogmoed. En nog erger: je hebt net als Belsassar de Schepper Zelf beledigd. Want "Wie een verschoppeling bespot, beledigt zijn schepper".5

Wat geeft jou het recht om op anderen neer te kijken? En waarom zou je opscheppen over je talenten of vaardigheden? "Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt?"6 Pas op dat je de eer voor Gods werk in jouw leven niet voor jezelf opstrijkt. "Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt".7 Zeg nooit tegen jezelf: "Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven."8 In plaats daarvan moet je weten "dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven".9 Hij is "de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt".10

God heeft jou je natuurlijke talenten en vaardigheden gegeven en Hij heeft dit niet gedaan zodat je anderen kunt minachten. Geloof het of niet, maar God gaf jou deze talenten en vaardigheden zodat je anderen kunt dienen. Dat is het soort Persoon dat Hij is en dat is wat Hij van ons wil: dat wij elkaar liefhebben. Hij kwam Zelf niet om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus onderwees ons: "Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen."11

De zonde van hoogmoed - Heb elkaar lief
God verafschuwt de zonde van hoogmoed in het bijzonder, omdat deze volledig in strijd is met Zijn doelen voor ons. Hij wil dat we volgens Zijn voorbeeld leven en elkaar in liefde dienen. En Hij heeft ons het mooiste voorbeeld Zelf gegeven. Niet alleen stierf Hij voor ons, Hij leefde ook voor ons. De Apostel Johannes vertelt het verhaal hoe Jezus op een avond tijdens de maaltijd opstond: "Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had...Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt'".12

Handel daarom niet "uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis."13 "Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben."14

Lees nu deel 5 van "De zonde van hoogmoed"!

Voetnoten:
 1. Romeinen 2:11; zie ook Deuteronomium 10:17; 2 Kronieken 19:7; Handelingen 10:34-35; Efeziërs 6:9
 2. Job 34:19
 3. Lucas 18:9
 4. Lucas 18:9-14
 5. Spreuken 17:5; zie ook Spreuken 14:31
 6. 1 Korintiërs 4:7
 7. Psalm 100:3
 8. Deuteronomium 8:17
 9. Deuteronomium 8:18
 10. Daniël 5:23
 11. Matteüs 20:26-28; zie ook Marcus 10:42-45
 12. Johannes 13:3-5, 12-17
 13. Filippenzen 2:3-8
 14. 1 Johannes 4:11


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen