De waarheid over de Da Vinci code

De waarheid over de Da Vinci Code - Het manuscript
Mensen vragen zich af of Dan Browns boek de waarheid van Da Vinci bevat. De inleidende opmerkingen in het boek zeggen: "Alle beschrijvingen van documenten en geheime rituelen zijn nauwkeurig". Is dat een uitspraak die waar is? Bestaat er wel zoiets als waarheid in de “Da Vinci Code”?

Het boek begint met de moord op Jacques Sauniere, de curator van het Louvre Museum in Parijs. De curator, een Grootmeester van de Priorij van Sion, een oud en geheim genootschap, schreef voor zijn dood een cryptisch bericht. De Franse politie doet een beroep op experts om dit bericht te ontcijferen: Robert Langdon, een professor aan de universiteit van Harvard, en cryptografe Sophie Neveu, de vervreemde kleindochter van de vermoorde curator. Wat zij ontdekken is een gevaarlijk geheim dat de curator in verband brengt met bewijs dat Jezus niet God was en dat het bestaan van de kerk in gevaar zou kunnen brengen. Ze ontdekken dat artiesten en intellectuelen door de eeuwen heen talrijke aanwijzingen hebben achtergelaten. Achtervolgd door de politie racen Langdon en Neveu door Parijs en Engeland in een poging om dit eeuwenoude mysterie op te lossen.

Nou, hoe veel van de “Da Vinci Code” is waar? Toen auteur Dan Brown gevraagd werd hoeveel van dit boek gebaseerd is op "realiteit in termen van dingen die feitelijk hebben plaatsgevonden", was zijn antwoord: "Absoluut alles. Robert Langdon is natuurlijk een fictief personage, maar de kunst, de architectuur, de geheime rituelen, de geheime genootschappen; dat zijn allemaal historische feiten".1 "Ik begon als een scepticus. Toen ik de “Da Vinci Code” begon te onderzoeken, dacht ik werkelijk dat ik een groot gedeelte van deze theorie over Maria uit Magdala en het Heilige Bloed en al dat soort dingen zou weerleggen. Maar ik begon erin te geloven." 2

De waarheid over de Da Vinci Code - De beweringen
In de “Da Vinci Code” presenteert Brown de volgende zaken als feiten:

  • Jezus was met Maria uit Magdala getrouwd en haar baarmoeder was de Heilige Graal. Jezus en Maria uit Magdala hadden samen kinderen. De waarheid over Christus en Maria uit Magdala is behouden dankzij een geheim genootschap met de naam de Priorij van Sion, die geleid werd door grote denkers als Da Vinci.
  • De Evangelies zijn historisch niet nauwkeurig. De Rooms-katholieke Kerk heeft zo'n 80 evangelie-verslagen verborgen gehouden die nieuw licht op de identiteit van Jezus werpen.
  • De vroege kerk geloofde niet dat Jezus Goddelijk was. In plaats daarvan "stemden" zij tijdens het Concilie van Nicea in de vierde eeuw over Zijn Goddelijkheid.

Hoewel Brown beweert dat zijn boek is gevuld met waarheden, moet de lezer in gedachten houden dat deze bewering deel uitmaakt van de eerste paragrafen van zijn fictieve boek. Beweringen over de waarheid zijn nog steeds fictief als deze zich in een fictief verhaal bevinden. Als Brown de wereld daadwerkelijk over de ware aard van Jezus en de Katholieke Kerk had willen inlichten, dan zou hij dit tegen een werkelijke (niet fictieve) achtergrond hebben gedaan. Waarom stelde Brown dan in interviews dat de informatie in zijn boek waar is? Luister eens naar de vele interviews met bekende schrijvers van fictieve verhalen: zij klampen zich vast aan het idee dat hun werelden, bizar en zelfs buitenaards, waar zijn. Veel auteurs doen dit om interesse in hun boeken op te wekken om zo de verkoop ervan te bevorderen. Anderen doen dit omdat de werelden die zij hebben geschapen in hun eigen verstand daadwerkelijk bestaan. Terwijl een groot gedeelte van het boek is gevuld met misvattingen, zullen we toch de laatste twee van de bovenstaande onjuiste beweringen kort bespreken.

De waarheid over de Da Vinci Code - Zijn de Evangelies historisch nauwkeurig?
Eén van de sleutelpunten die Brown in de “Da Vinci Code” als een waarheid naar voren schuift is dat de Bijbel niet vertrouwd kan worden. Bepaalde gedeelten van de literatuur die door Brown "Bijbel" wordt genoemd, bevatten inderdaad misvattingen. De vroege boeken die we de “Gnostische evangelies” noemen zijn vaak strijdig met de geïnspireerde evangelies van Gods Woord. Historici en theologen hebben deze werken al bijna tweeduizend jaar lang bestudeerd, al sinds deze in de tweede eeuw na Christus werden ontdekt. De kerkvaders bespreken de ketterij van deze groep geschriften: Ireneüs (ca. 130-200), Hippolytus (ca. 170-236) en Tertullianus (ca. 160-na 200) schrijven allemaal over de Gnostici. Deze geschriften werden door de vroege kerkvaders afgewezen, omdat zij niet overeenstemden met de duidelijke leer van de andere 27 boeken die toen al als de gecanoniseerde Schriftteksten werden gezien.

Brown beweert dat de kerk weet had van meer dan 80 evangelies, maar er hieruit slechts vier koos. De Nag Hammadi Bibliotheek (gepubliceerd in 1977) wordt gezien als één van de beste bronnen, misschien wel de allerbeste bron, van de Bijbelse en seculiere geschiedenis. Deze bibliotheek geeft ons een lijst van in totaal 45 titels, en deze waren niet allemaal evangelies. Een andere verzameling, De Gnostische Schriftteksten (door Bentley Layton) bevat iets minder dan 40 werken, waarvan er slechts drie de titel evangelie dragen. Veel van deze geschriften overlappen met de werken in de lijst van de Nag Hammadi. Er waren dus hooguit 60 werken, en de meeste hiervan waren geen evangelie-verslagen.

Hebben deze extra "evangelies" nieuwe informatie over de identiteit van Jezus aangeleverd? Informatie die de vier geïnspireerde Evangelies tegenspreekt? Ja, maar niet vanwege de redenen die Brown voorstelt. Hij beweert dat deze schrijfsels Jezus slechts als een mens voorstellen en niet als God. Dat is eenvoudig niet waar.

Wanneer eerlijke zoekenden de vraag "Is de Bijbel waar?” bestuderen en de profetische vervulling ervan beschouwen, alsmede het historische en het archeologische bewijs, en leren door wie de Bijbel werd geschreven, dan zullen zij ontdekken dat de Bijbel geïnspireerd is en vertrouwd kan worden.

De waarheid over de Da Vinci Code - De leugen: Jezus was niet God
Is deze bewering van “Da Vinci Code” een waarheid of een leugen? In het boek beweert Brown dat de kern van het Christelijk geloof niet geformuleerd werd tot de tijd van het Concilie van Nicea in de vierde eeuw. Dit is een vreemde bewering, omdat de boeken van het Nieuwe Testament ons een duidelijk begrip geven van de orthodoxie en de kernpunten van het geloof.

De geschiedenis leert ons dat de centrale leer van het geloof en de overtuigingen van het Christendom al lang waren gegrondvest toen het Concilie van Nicea in 325 na Christus werd gehouden. Het Concilie kwam bijeen om te bevestigen wat de bisschoppen en kerkleiders al 200 jaar lang hadden onderwezen. Zij gaven met een verhouding van 218 tegen 2 stemmen hun goedkeuring aan de Evangelies, wat dus niet – zoals Brown beweert - "een relatief krappe meerderheid" is. Paulus was feitelijk al 300 jaar vóór de tijd van Constantijn en het Concilie van Nicea overtuigd van de Goddelijkheid van Jezus.

Het duidelijke begrip van de identiteit van Jezus als de Zoon van God en van de redding die Hij biedt wordt in de eerste eeuw duidelijk beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas, Petrus, Johannes, Jakobus en Paulus. De Pastorale Epistels (1 en 2 Timoteüs en Titus) zijn ongelooflijk helder over wat verlossing werkelijk is en wat degelijke doctrine inhoudt.

Bestudeer dit voor jezelf: Is Jezus God? Kwam Hij naar de aarde om de mensheid te redden van een eeuwigheid in de hel? Stierf Hij voor jou persoonlijk aan het kruis?

Gooi de leugens overboord! Ontdek de waarheid!

1 The Today Show: 9 Juni, 2003.
2 Good Morning America: 3 November, 2003.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen