Christelijk zakenadvies

(Lees eerst deel 1 van "Christelijk zakenadvies")

Christelijk zakenadvies - Beziel je teamleden regelmatig
"Verkondig het woord, dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist" (2 Timoteüs 4:2). Bezieling is een genadige oproep tot een grotere mate van succes. Wanneer een team is toegewijd aan voortdurende verbetering, dan bevat bezieling de kracht om hen tot een grotere mate van succes te inspireren. Het is de kracht om anderen te helpen om meer in zichzelf en in het team te zien; om te geloven dat een grotere mate van succes mogelijk is. Het is de kracht om anderen te doen begrijpen dat HIJ "door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken" (Efeziërs 3:20).

Christelijk zakenadvies - Indien nodig moeten teamleden op een liefdevolle manier vermaand worden
"Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht, en als hij zich bekeert, vergeef hem dan" (Lucas 17:3). Hoewel weinigen onder ons er van genieten om anderen te vermanen, zal het nu en dan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de cultuur van de door Christus geleide onderneming gehandhaafd wordt. Ondanks onze aarzelingen om anderen terecht te wijzen (omdat we geloven dat degene die terechtgewezen wordt ons dat niet in dank zal afnemen) vertelt de Bijbel ons dat we dit desondanks moeten doen. "Wie iemand terechtwijst, zal tenslotte meer gunst genieten dan hij die met gladde tong spreekt" (Spreuken 28:23).

Hoe vermanen we dan op een liefdevolle manier? Kolossenzen 3:12-17 geeft ons enkele inzichten vanuit Gods perspectief. Ten eerste moet een door Christus geleide manager zijn teamlid vergeven voor zijn woord, daad, houding, enzovoorts. Een liefdevolle terechtwijzing kan niet plaatsvinden wanneer je de ander nog steeds iets verwijt, als je de ander iets niet vergeeft of als je nog bitterheid jegens hem of haar voelt. Ten tweede moet de terechtwijzing met een nederige geest worden uitgevoerd, niet met een zelfgenoegzame geest. Ten derde moet de terechtwijzing met een zachtmoedige geest worden uitgevoerd; met het doel om te herstellen of om iets toe te voegen wat nog ontbreekt. Het moet niet in woede "met de stok" worden gedaan, want een dergelijk woede zal alleen maar onvrede en woede in de ander ontsteken (Spreuken 15:1; 30:33) en zal geen godvruchtige rechtschapenheid voortbrengen (Jakobus 1:20). Ten vierde moet de terechtwijzing met een barmhartige geest worden uitgevoerd, door de ander te hulp te schieten na een nederlaag of mislukking en hem of haar op weg te helpen naar betere resultaten en niet om de ander te beschamen of in verlegenheid te brengen. Ten vijfde moet de terechtwijzing met een geest van vriendelijkheid plaatsvinden, door te herkennen dat we "allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid" (Romeinen 3:23), want het is de vriendelijkheid van God die ons tot berouw leidt (Romeinen 2:4). Tenslotte: terechtwijzingen moeten onder vier ogen plaatsvinden (Matteüs 18:15).

Christelijk zakenadvies - Geef je teamleden mogelijkheden voor promoties
Een streven naar succesvolle teamleden vereist dat de teamleden naar posities met grotere verantwoordelijkheden kunnen worden gepromoveerd, als zij hebben aangetoond dat zij de benodigde trouw en vaardigheden bezitten. Aan de andere kant zullen promoties, die plaatsvinden vóórdat deze trouw en vaardigheden zijn aangetoond, het team niet naar een grotere mate van succes leiden. Als de organisatie geen gepaste rol voor een bepaald teamlid heeft, dan zou de organisatie dit teamlid moeten helpen om een gepaste rol buiten de organisatie te vinden. Om een teamlid alleen maar aan te houden voor het belang van de organisatie, terwijl dit tegen het persoonlijke belang van dit teamlid ingaat, is zelfzuchtig. Een door Christus geleide manager moet geloven dat God deze opoffering, na verloop van tijd, zal eren. Voor de buitenwereld kan dit dwaasheid lijken, maar de wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld (1 Korintiërs 3:19).

Christelijk zakenadvies - Beëindig je samenwerking met teamleden op een zorgvuldige manier
Wanneer het noodzakelijk is om een teamlid te ontslaan, dan moet dit op een zorgvuldige manier gebeuren. Wanneer is het gepast om het samenwerkingsverband met een teamlid te beëindigen? Ons voorstel is om de volgende driedelige toets uit te voeren die op Johannes 15:1-11 is gebaseerd. De eerste vraag is: is het teamlid trouw, dat wil zeggen: is het teamlid een "teamspeler" gebleken? Eert hij of zij de fundamentele principes van de onderneming? Wordt zijn of haar rol trouw door hem of haar vervuld? Op de tweede plaats komt de vraag of het teamlid vruchten heeft afgeworpen, dat wil zeggen: is het teamlid succesvol in zijn of haar rol? En ten derde: is het teamlid voldaan? Ervaart het teamlid het persoonlijke succes waar hij of zij naar streeft? Als de onderneming met een teamlid heeft samengewerkt en niet in staat is om alle drie vragen met een 'ja' te beantwoorden, dan lijkt het beëindigen van de samenwerking gepast.

Maar, zelfs als de samenwerking dan wordt beëindigd, moet de door Christus geleide onderneming niet ophouden met het liefhebben van het (voormalige) teamlid, ongeacht zijn of haar negatieve houding, vijandige woorden of ongepaste handelingen jegens het bedrijf. We worden opgeroepen om van onze vijanden te houden, te bidden voor de mensen die ons vervolgen en om de mensen die ons vervloeken te zegenen (Matteüs 5:44). Hoe een door Christus geleide onderneming van een ontslagen teamlid kan houden? Het voormalige teamlid zou geholpen moeten worden bij het zetten van de volgende, voorwaartse stap in zijn of haar zoektocht naar succes.

Christelijk zakenadvies - Toon Gods liefde ook buiten het werk aan je teamleden
Misschien is de mooiste manier om Gods liefde aan andere teamleden te tonen wel het beïnvloeden van hun levens buiten de werkuren. Door een oprechte interesse in hun levens buiten het werk te tonen kun je een stapje verder gaan. Eenvoudige dingen kunnen grote liefde tonen, zoals een interesse in hun partners en kinderen, verjaardagskaarten, bloemen als een baby wordt geboren, ziekenhuisbezoeken, bezorgde maaltijden in moeilijke tijden, enzovoorts. Hoe meer een door Christus geleide onderneming buiten het werk betrokken is bij de teamleden, hoe meer de teamleden zich zullen realiseren dat de onderneming werkelijk om hen geeft en hen niet slechts aan het gebruiken is.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen