Christelijk zakenadvies

(Lees eerst deel 1 van "Christelijk zakenadvies")

Christelijk zakenadvies - Geef je teamleden gezag
In een Christelijke onderneming moet elk teamlid het gezag worden gegeven dat hij of zij nodig heeft om in zijn of haar rol succesvol te zijn. Toen Jezus Zijn twaalf apostelen op hun eerste reis voor hun bediening stuurde gaf Hij "hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen" (Lucas 9:1-2). Jezus was niet bezig met een "micromanagement" van Zijn apostelen. Nee: Hij gaf hen wat ze nodig hadden, gaf hen vervolgens het gezag daarvoor en zond hen vervolgens op pad voor hun werk. Op eenzelfde manier moet een door Christus geleide manager zich niet met micromanagement bezig houden, maar moet hij alle teamleden op een authentieke manier uitrusten met wat zij nodig hebben en hun vervolgens hun werk laten uitvoeren in de rollen die zij vervullen.

Eén van de gereedschappen die hierbij vaak over het hoofd wordt gezien en niet genoeg gebruikt wordt is "verantwoording"; het ontvangen en serieus overwegen van "feedback" of terugkoppelingen van de mensen die we dienen. Wanneer we tegen elkaar "in liefde de waarheid spreken" (Efeziërs 4:15), dan betekent dat niet alleen dat wij de waarheid spreken tegen de mensen die wij dienen (evaluaties), maar ook dat de mensen die wij dienen de waarheid tegen ons kunnen uitspreken. Dan hebben we het over terugkoppelingen die te maken hebben met dienstbaar leiderschap, organisatiemethoden, procedures voor de bedrijfsvoering, enzovoorts.

Christelijk zakenadvies - Beloon je teamleden op een eerlijke manier
Een Christelijke onderneming moet zijn teamleden op een rechtvaardige manier belonen. Als dat niet gebeurt, dan staat dat gelijk aan diefstal. “De Schrift zegt immers: ‘U mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon waard'” (1 Timoteüs 5:18). Wij geloven dat de meeste door Christus geleide ondernemingen, vanwege hun verlangen om anderen te zegenen, hun teamleden een compensatie zullen geven die zich in de bovenste laag van de betreffende salarisschaal zal bevinden.

Christelijk zakenadvies - Zorg ervoor dat je plezier hebt
In de drukte van het zakenleven is het moeilijk om zinvolle relaties op te bouwen. Een unieke manier om relaties te ontwikkelen en te verdiepen is om naast het werk ook gewoon plezier te hebben; door middel van lunches, verjaardagsfeestjes, sportevenementen, enzovoorts. Wanneer we samen plezier hebben, dan leren we vaak veel over elkaar en leren we om elkaar meer te waarderen. Als relaties op deze manier worden ontwikkeld, dan zal het team zich in toenemende mate als een eenheid ontwikkelen.

Christelijk zakenadvies - Evalueer je teamleden op een liefdevolle manier
Atletiek is een prachtig model dat gebruikt kan worden om dit principe te verduidelijken. Topatleten worden volledig in beslag genomen door hun onophoudelijke streven naar verbetering. Toptrainers geven de atleet terugkoppelingen van onschatbare waarde over zijn of haar trainingsmethoden, techniek, mentale houding en andere aspecten. Op eenzelfde manier moet elk teamlid zich er op toeleggen om zich steeds te verbeteren en moet hij of zij dus ook steeds streven naar liefdevolle terugkoppelingen van anderen. Een Bijbelse illustratie van dit principe is het volgende verlangen van Paulus: "Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept" (Filippenzen 3:14). Paulus hield nooit op met zijn streven naar de vervulling van zijn roeping in Christus. Elk onderdeel van het Lichaam van Christus wordt zo ook aangemoedigd om door te gaan met groeien "totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus" (Efeziërs 4:13). Om dit te kunnen bereiken wordt het Lichaam van Christus aangemoedigd om "de waarheid in liefde te spreken", zodat we in alle aspecten naar Hem toe kunnen groeien (Efeziërs 4:15).

Hoe kun je elkaar op liefdevolle wijze evalueren? Ten eerste moet het duidelijk zijn dat een liefdevolle terugkoppeling niet hetzelfde is als kritiek. Een liefdevolle terugkoppeling wordt aangereikt om de ander te helpen slagen; kritiek daarentegen wordt aangereikt om de ander af te breken. Ten tweede is het zo dat elke terugkoppeling die iemand kan beschamen of in verlegenheid kan brengen onder vier ogen moet worden geuit (Matteüs 18:15). Ten derde moeten terugkoppelingen op het juiste tijdstip worden geuit: "De juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat!" (Spreuken 15:23). Ten vierde moet de terugkoppeling objectief zijn; er mag geen partijdigheid tegenover bepaalde teamleden worden getoond (Romeinen 2:11). Ten vijfde moet de terugkoppeling natuurlijk waar zijn: "De wonden die door een vriend worden geslagen zijn een teken van zijn trouw" (Spreuken 27:6). Het achterhouden of het "oppoetsen" van de waarheid zal anderen niet helpen om in hun werk te slagen. Tenslotte moet de terugkoppeling onder de juiste omstandigheden worden aangereikt: "Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal" (Spreuken 25:11).

Christelijk zakenadvies - Prijs je teamleden regelmatig en toon je waardering
Het beste stuk gereedschap om mensen mee op te bouwen is misschien wel het tonen van waardering. "Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam" (Spreuken 16:24). Waarom is dat zo? Omdat iedereen er van houdt om gewaardeerd te worden vanwege hun gaven/talenten en de bijdrage die zij leveren. Zonder waardering hebben mensen het gevoel dat hun belang over het hoofd wordt gezien en hun bijdrage niet op prijs gesteld wordt. Eenvoudig gezegd: ze voelen zich gebruikt. Helaas is het zo dat bestuurders en managers die op een wereldse manier zijn opgeleid de kracht van de waardering zelden aanboren. Zij functioneren met een stijl die bijna volledig op kritiek is gestoeld. Maar, door Christus geleide bestuurders moeten de kracht van waardering in de levens van hun teamleden laten werken. Dit kan in het begin een beetje moeilijk zijn, maar wanneer dit ijverig wordt nagestreefd dan zal dit een gewoonte en een kunst worden die voor iedereen geweldige beloningen zal opleveren.

Christelijk zakenadvies - Bemoedig je teamleden regelmatig
"Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet" (1 Tessalonicenzen 5:11). "Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden" (1 Tessalonicenzen 5:12). Bemoediging is het geneesmiddel voor ontmoediging. Bemoediging voedt en versterkt onze vastbeslotenheid om te groeien. Bemoediging geeft hoop, door de kennis dat anderen in ons geloven. Bemoediging geeft moed, door te geloven dat het doel bereikt kan worden. Wanneer een teamlid ontmoedigd is, dan is het tijd om hem of haar te bemoedigen!

Lees nu deel 4 van "Christelijk zakenadvies"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen