Wie is God?

Wie is God?

 - De Vraag
U bent hier: God >> Wie is God?

Wie is God: Wie Beweert Hij te Zijn?
Wie is God? Hij wordt op vele manieren beschreven, variŽrend van een onpersoonlijke levenskracht tot een welwillende, persoonlijke, almachtige Schepper. Hij is ook al bij vele namen genoemd, waaronder: "Zeus", "Jupiter", "Brahma", "Allah", "Ra", "Odin", "Ashur", "Izanagi", "Viracocha", "Ahura Mazda", en "de Grote Geest" om er maar een paar te noemen. Hij wordt door sommigen gezien als "Moeder Natuur", door anderen als "Vader God". Maar wie is Hij werkelijk? Wie beweert Hij zelf te zijn?

Wie is God - Vader God of Moeder Natuur?
Wie is God? Wat onthult Hij zelf over zichzelf? In de eerste plaats, wanneer Hij aan zichzelf refereert in termen van ouderschap, dan noemt Hij zichzelf "Vader", nooit "Moeder". Hij noemt zichzelf "een Vader voor IsraŽl"1 en in ťťn geval, toen zijn "kinderen" bijzonder oneerbiedig tegenover Hem waren, zei Hij tegen hen: "Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben Ė zegt de HEER van de hemelse machten Ė, waar is dan je ontzag voor mij?"2

Zijn profeten erkenden Hem als Vader door te zeggen, "Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen."3 en "Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen?"4 Nooit refereert God aan zichzelf als "Moeder" en nooit wordt Hij zo door de profeten genoemd waartegen hij sprak. Om God "Moeder Natuur" te noemen is vergelijkbaar met je aardse vader "Ma" te noemen.

Wie is God - Waar Geeft God Om?
Wie is God wat betreft morele eigenschappen? Wat heeft God over zichzelf te zeggen in dit opzicht? Hij zegt dat Hij geniet van rechtvaardigheid en oprechtheid: "... De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in."5 "Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed..."6

Rechtvaardigheid en onpartijdigheid zijn erg belangrijk voor God. Maar net zozeer gratie en genade. Dus, terwijl God iedereen verantwoordelijk houdt, ieder voor zijn eigen leven, reikt Hij met zijn gratie uit naar de berouwvolle zondaar. Hij belooft: "Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? Ė spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft...Want de dood van een mens geeft me geen vreugde Ė spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!"7

Met "dood" verwijst God niet echt naar de fysieke dood waaraan wij meteen zouden denken. In plaats hiervan verwijst God naar iets dat zal plaatsvinden in de eeuwigheid, na onze fysieke dood. De Geschriften verwijzen naar deze gebeurtenis als de "tweede dood".8 De eerste dood scheidt ons van onze lichamen en verwijdert ons uit deze wereld. De tweede dood is anders. Deze houdt ook een scheiding in, maar in dit geval de scheiding van de ťne groep mensen van de andere: zij die oprecht en vergeven zijn aan de ene kant, en zij die kwaadaardig en zonder berouw zijn aan de andere kant. Deze twee groepen zullen onafhankelijk worden beoordeeld.

De ťne groep zal beloond worden al naar gelang de goede dingen die zij gedaan hebben. Hun slechte daden zullen hierin niet in beschouwing worden genomen, maar door God vergeven worden. De andere groep zal beoordeeld worden al naar gelang het kwaad dat zij hebben uitgevoerd, en hun goede daden zullen hen niet redden van hun straf. God zegt, "Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven... Kom tot inkeer en leef!"9 Op deze manier ziet God er op toe dat rechtvaardigheid uiteindelijk zegeviert, maar dat genade wordt verleend aan hen die nederig en berouwvol zijn.

God heeft een voorziening ingesteld voor hen die berouw willen tonen, een voorziening die hen die op goede voet met Hem willen staan verlost van hun zonden. Hij stuurde een "Messias", een Dienaar die vrijwillig leed en een plaatsvervangende dood stierf om de prijs te betalen voor de zonden van hen die berouw wilden tonen en in Hem wilden vertrouwen. De Geschriften zeggen, "Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?...Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam...Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen... Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich... omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op."10

Leer Nu Meer Over De Messias!

[1]Jeremia 31:9
[2]Maleachi 1:6
[3]Jesaja 64:7
[4]Maleachi 2:10; zie ook Psalmen 89:26; Jeremia 31:9; Jesaja 9:6; 63:16
[5]Jeremia 9:22-23
[6]Jesaja 61:8
[7]EzechiŽl 18:21-23, 32
[8]Openbaring 2:11; 20:6, 14; 21:8
[9]EzechiŽl 18:26-28, 32
[10]Jesaja 53:1, 4-6, 10-12; zie ook Jesaja 52:13-53:12; Psalmen 22; DaniŽl 9:24-27


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Bekijk Deze Korte Video!
Ontzag Voor God


Ontzag Voor God Video
Wie Is God?

God
Waarom zijn we hier
God's Liefde
Heilige Geest
God is Liefde
Wie is God?
Ontzag voor God Video
De Namen Voor God
Waar Is God
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Podcast Feed: Wie is God?
Add Wie is God? to My Google!
Add Wie is God? to My Yahoo!
XML Feed: Wie is God?


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.