Vertrouwen op God

Vertrouwen op God - Het medicijn voor een onrustig hart

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.”
(Jezus in Johannes 14:1)

“Vertrouw op God en op mij.” Het is geen eenvoudige taak om de woorden van deze bemoediging te ontleden, maar het is van het grootste belang dat we dat wel doen. Want deze woorden vormen een essentieel houvast in moeilijke tijden. Ze zijn het geneesmiddel voor een onrustig hart.1

Vertrouwen op God - Geloof, zekerheid en vrede
“Vertrouwen op God” stond centraal in het leven van pastor John Piper toen eind 2005 prostaatkanker bij hem vastgesteld werd. In een brief aan zijn kerkgemeenschap schreef hij:

    Het nieuws dat ik kanker heb heeft een geweldig daverend effect op beide [de zonde van zelfredzaamheid en de roes van de wereld]. Ik dank God daarvoor. De tijd die ik de afgelopen dagen met Christus heb doorgebracht, was ongewoon aangenaam.

    Is er bijvoorbeeld iets mooiers om te horen en vanuit de grond van je hart te geloven dan dit: “Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven” (1 Tessalonicenzen 5:9-10)?2
Zo’n vertrouwen op God ambiëren wij allemaal - een onwankelbaar geloof, zekerheid en vrede op die momenten dat onze eigen wereld in elkaar lijkt te storten. We zouden allemaal graag een crisis in ons leven met hetzelfde soort vertrouwen op God het hoofd bieden. Terwijl ons eigen duidelijke identiteitsbesef als kind van God een onbetaalbare, stabiele basis biedt, is een zelfvertrouwen dat voortkomt uit een sterk eigen identiteitsbesef essentieel. Het is een verankering. Maar er is meer. We moeten ook een vertrouwen ontwikkelen dat voortkomt uit een gedegen begrip van de identiteit van Degene in wiens handen wij onze levens en onze eeuwige bestemming gelegd hebben. Ankers zijn nuttige gereedschappen om ons door het leven te loodsen, maar als je er wat aan wilt hebben, moet een anker op de juiste plaats vastgemaakt zijn. Dus terwijl ons identiteitsbesef als kinderen van God van levensbelang is, is ons gedegen begrip van de identiteit en het karakter van onze Hemelse Vader net zo belangrijk of zelfs nog belangrijker. Jezus’ bemoediging dat we ons geen zorgen moeten maken krijgt een meerwaarde door ons vertrouwen op God de Vader en ons vertrouwen op Christus.

Vertrouwen op God / Vertrouwen op Christus - Twee zijden van dezelfde medaille
Het lijkt er op alsof vertrouwen op God zowel actieve als passieve elementen heeft. Wij handelen naar ons geloof wanneer we God vragen om wat we nodig hebben (of willen). Dit is (of zou dat moeten zijn) een dagelijks proces, in overeenstemming met het Onze Vader. We nemen een hypotheek op ons huis en vertrouwen er op dat God in onze behoeften zal voorzien en wij in staat zullen zijn om de hypotheek te betalen. We bouwen kerken en vertrouwen er op dat God de mensen naar Zich toe zal trekken en dat het werk voor het Koninkrijk ermee gebaat is. Zendelingen vertrekken naar de uiteinden van de wereld en vertrouwen er op dat God zal voorzien, beschermen en het werk van hun handen zal doen bloeien. Gebed op zich is een daad van vertrouwen. We besteden tijd en energie om God te naderen over de vele dingen die ons bezighouden, waarbij we geloven dat God degenen beloont die Hem toegewijd zoeken. Daarom beloofde Jezus: “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren” (Johannes 15:7).

Dat is een opmerkelijke en vaak verkeerd begrepen belofte die gemakkelijk uitgebuit kan worden door leraren van dwaalevangeliën. De belofte is waar, maar moet gezien worden in de context van de leer dat God alles vervult in overeenstemming met Zijn wil. Mensen die in Christus blijven en in wie Zijn Woord leeft, zullen vragen in overeenstemming met Gods wil en zullen zien dat deze wensen vervuld worden. Gebed is een geloofsuiting, evenals iedere keer dat we gehoorzaam zijn of een verleiding weerstaan.

De andere kant van de medaille is dat vertrouwen op God ook passief is. Job liet als geen ander dit passieve vertrouwen zien toen hij zei dat hij op God zou blijven vertrouwen, ongeacht wat God hem zou laten overkomen. Vier kernachtige uitspraken uit Jobs verhaal vatten de realiteit van passief vertrouwen samen:

  • “De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.” (Job 1:21)
  • “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” (Job 2:10)
  • “Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen.” (Job 13:15)
  • “Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.” (Job 19:25-26).

Vertrouwen op God - Uiteindelijk komt het neer op overgave
Wanneer we in een crisis verkeren, bidden we verwoed - misschien gaan we zelfs in discussie met God zoals Job deed - dat God de omstandigheden wellicht wijzigt, in de wetenschap dat gebed een daad van vertrouwen op God is. Maar wanneer Gods wil openbaart dat we de crisis moeten doormaken, leren we ook onze wil over te geven als een daad van vertrouwen. Vertrouwen op God heeft te maken met de aanvaarding en omarming van Gods wil. Het gaat om overgave aan Gods wil. Jezus bad dat de beker aan Hem voorbij mocht gaan, maar toen droeg Hij Zichzelf over aan de wil van God.

Leer meer!

Met toestemming gebaseerd op het boek Navigating Your Perfect Storm, Dr. Bob Wenz (Biblica, 2010). Aanbevolen door Dr. Bob Wenz en zijn gemeente, Renewing Total Worship. Alle rechten voorbehouden in de oorspronkelijke uitgave.

Voetnoten:
1 Ontleend aan Navigating Your Perfect Storm, Dr. Bob Wenz (Biblica, 2010), pp. 171-73.
2 Afkomstig uit een email van John Piper, doorgestuurd door de kerk aan vrienden van Bethlehem Baptist, 9 januari 2006.


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen