Hulp bij het begrijpen van de Bijbel

Hulp bij het begrijpen van de Bijbel - De Bijbel begrijpen
Heb jij hulp nodig bij het begrijpen van de Bijbel? Dan ben je naar de juiste plaats gekomen! GotQuestions.org is er om je te helpen en om je vragen te beantwoorden! God wil dat je in staat bent om de Bijbel te begrijpen. 2 Timoteüs 3:16-17 vertelt ons het volgende: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." De Heilige Geest, die in iedere Christen huist, belooft ons te helpen om Gods Woord te begrijpen. Johannes 14:26 verkondigt: "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb." Vergeet niet dat God uiteindelijk de schrijver van de Bijbel is; de beste manier om een boek te begrijpen bestaat uit het stellen van vragen aan de schrijver. God belooft dat Hij wijsheid zal geven aan ieder die daar om vraagt. Jakobus 1:5 zegt: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven."

Hulp bij het begrijpen van de Bijbel - De juiste gereedschappen
Wanneer we op zoek zijn naar hulp bij het lezen van de Bijbel, zouden we dan gebruik moeten maken van hulpmiddelen naast de Bijbel zelf? Ook al hebben we zelf al alles wat we nodig hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen, toch zou het dwaas zijn om de deskundigheid en het onderzoek van andere godvruchtige mannen en vrouwen te negeren. Zo zijn er bijvoorbeeld de mensen van GotQuestions.org. God heeft bepaalde individuen uitgerust met een gave om Gods Woord op een zodanige manier uit te leggen, dat deze tegelijkertijd nauwkeurig en eenvoudig te begrijpen is (Romeinen 12:6-7; Efeziërs 4:11-13). De aanschaf van een Bijbelconcordantie, een goede studiebijbel en/of een kwalitatief hoogstaand Bijbelcommentaar kan ontzettend nuttig zijn bij het interpreteren van de Bijbel.

Een Bijbelconcordantie is net als een gewoon woordenboek, alleen worden hierin woorden gedefinieerd die in de Bijbel gebruikt worden.

Een studiebijbel is eenvoudig een Bijbel die kaarten, grafieken, kanttekeningen, opmerkingen en opzoekmiddelen bevat.

Een Bijbelcommentaar is een boek dat de betekenis van de verzen of passages in de Schriftteksten uitlegt. Er bestaan commentaren die betrekking hebben op de individuele boeken van de Bijbel, op groepen Bijbelboeken of op de Bijbel als geheel. Er zijn commentaren beschikbaar die op een zeer eenvoudig niveau zijn geschreven, maar ook commentaren op het niveau van schriftgeleerden.

Hulp bij het begrijpen van de Bijbel - Stel een vraag
Heb je nog steeds hulp nodig? GotQuestions.org is een bediening die bestaat uit een groep vrijwilligers die jou graag wil dienen en je wil helpen om God, de Schriftteksten, verlossing en andere geestelijke onderwerpen te begrijpen. Hun mensen zullen hun best doen om je vraag grondig te onderzoeken, erover te bidden en deze vervolgens op een Bijbelse manier te beantwoorden.

Stel hier je Bijbelvragen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen