Gods namen

(Lees eerst deel 1 van "Gods namen")

Gods namen - De namen voor God de Zoon
Zoon van Abraham (Matteüs 1:1); Zoon van David (Matteüs 1:1); God Met Ons/"Immanuël" (Matteüs 1:23); Geliefde Zoon (Matteüs 3:17); De Beminde (Matteüs 12:18); Meester/Rabbi (Matteüs 23:8); Zoon van God (Matteüs 26:63); Mensenzoon (Matteüs 26:64); Jezus van Nazaret (Matteüs 26:71); Koning van de Joden (Matteüs 27:37).

De Steen (Marcus 12:10); De Hoeksteen (Marcus 12:10); Koning van Israël (Marcus 15:32).

Zoon van de Allerhoogste (Lucas 1:32); Hoorn der Zaligheid (Lucas 1:69); Het Licht uit de Hoogte (Lucas 1:78); Hij Die Komen Zou (Lucas 7:19); Meester (Lucas 8:24); De Uitverkoren Zoon (Lucas 9:35); De Levende (Lucas 24:5).

Het Woord (Johannes 1:1); God (Johannes 1:1); De Eniggeboren Zoon (Johannes 1:18); De Profeet (Johannes 1:25); Het Lam van God (Johannes 1:36); De Messias (Johannes 1:41); Zoon van Jozef (Johannes 1:45); De Bruidegom (Johannes 3:29); De Redder van de Wereld (Johannes 4:42); Het Brood uit de Hemel (Johannes 6:32); Het Brood van God (Johannes 6:33); Het Brood des Levens (Johannes 6:35); Het Licht voor de Wereld (Johannes 8:12); De Zoon (Johannes 8:36); IK BEN (Johannes 8:58); De Deur (Johannes 10:7); De Goede Herder (Johannes 10:11); De Opstanding (Johannes 11:25); Het Leven (Johannes 11:25); De Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6); De Ware Wijnstok (Johannes 15:1); De Wijnbouwer (Johannes 15:1); De Mens (Johannes 19:5).

De Heilige (Handelingen 3:14); De Rechtvaardige (Handelingen 3:14); De Vorst van het Leven (Handelingen 3:15); Dienaar (Handelingen 4:27); Leidsman (Handelingen 5:31); Rechter over de Levenden en de Doden (Handelingen 10:42).

HEER (Romeinen 10:9-13); Verlosser (Romeinen 11:26).

Gods kracht (1 Korintiërs 1:24); Gods Wijsheid (1 Korintiërs 1:24); Het Paaslam (1 Korintiërs 5:7); De Laatste Adam (1 Korintiërs 15:45).

Abrahams Zaad (Galaten 3:16); Hoofd boven alle Dingen (Efeziërs 1:22).

De Eerstgeborene van Heel de Schepping (Kolossenzen 1:15); Beeld van de Onzichtbare God (Kolossenzen 1:15); Het Hoofd van het Lichaam, Het Hoofd van de Kerk (Kolossenzen 1:18); Gods Mysterie (Kolossenzen 2:2).

De Bemiddelaar (1 Timoteüs 2:5); De Redder van Alle Mensen (1 Timoteüs 4:10).

Erfgenaam van Alles (Hebreeën 1:2); Eerstgeborene (Hebreeën 1:6); De Apostel (Hebreeën 3:1); De Grote Hogepriester (Hebreeën 4:14); De Grondlegger en Voltooier van ons Geloof (Hebreeën 12:2).

Herder en Opziener van onze Zielen (1 Petrus 2:25); De Opperherder (1 Petrus 5:4).

Het Woord dat Leven is (1 Johannes 1:1); Pleitbezorger, Rechtvaardige (1 Johannes 2:1); Eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:9); Zoon van de Vader (2 Johannes 1:3).

De Getrouwe Getuige (Openbaring 1:5); Eerstgeborene uit de Doden (Openbaring 1:5); De Oorsprong van Gods Schepping (Openbaring 3:14); De Amen (Openbaring 3:14); De Leeuw van Juda (Openbaring 5:5); Het Lam (Openbaring 5:12); Trouw en Betrouwbaar (Openbaring 19:11); Het Woord van God (Openbaring 19:13); Koning der Koningen en Heer der Heren (Openbaring 19:16); De Eerste en de Laatste (Openbaring 22:13); Het Begin en het Einde (Openbaring 22:13); De Alfa en de Omega (Openbaring 22:13); De Stralende Morgenster (Openbaring 22:16); De Wortel en het Geslacht van David (Openbaring 22:16).

Gods namen - De namen voor God de Heilige Geest
De Heilige Geest (Lucas 3:16); De Geest van de Heer (Lucas 4:18); De Helper, De Trooster (Johannes 14:26); De Geest van de Waarheid (Johannes 15:26); De Geest van Jezus (Handelingen 16:7); De Geest (Romeinen 2:29); De Geest van Christus (Romeinen 8:9); De Geest van God (Romeinen 8:9); De Geest van de Levende God (2 Korintiërs 3:3); De Heilige Geest der Belofte (Efeziërs 1:13); Gods Heilige Geest (Efeziërs 4:30); De Geest van Jezus Christus (Filippenzen 1:19); De Eeuwige Geest (Hebreeën 9:14).

Bestudeer nog meer onderwerpen!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen