De definitie van zonde

(Lees eerst deel 1 van "De definitie van zonde")

De definitie van zonde - Wat zijn Gods regels (vervolg)

6. "U zult niet doden" (Exodus 20:13).

Je zou verwachten dat de meesten van ons op dit gebied wel goed zitten. Maar de Bijbel zegt dat ieder die zijn broer haat een moordenaar is. Dat is de geestelijke natuur van Gods Wet. Jezus zegt dat jij, als je zonder reden boos bent, je in de gevarenzone van het oordeel bevindt.

7. "U zult geen echtbreuk plegen" (Exodus 20:14).

Seks is bedoeld voor het huwelijk. Jezus zei dat ieder die naar een vrouw kijkt om haar te begeren (als zij niet je echtgenote is) in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd. Dit omvat ook seks buiten het huwelijk (1 Timoteüs 1:8-10).

8. "U zult niet stelen" (Exodus 20:15).

De waarde van het gestolen artikel is volledig irrelevant.

9. "U zult niet vals getuigen tegen uw naaste" (Exodus 20:16).

Dit slaat ook op kleine leugentjes "om bestwil", overdrijvingen en halve waarheden.

10. "U zult uw zinnen niet zetten op [iets] van uw naaste" (Exodus 20:17).

Wie van ons kan zeggen dat hij nooit iets heeft willen hebben dat aan iemand anders toebehoort?

De definitie van zonde - De volgende stappen
Volgens Gods regels zijn wij allemaal zondaars. Niemand heeft zich ooit aan alle wetten van God gehouden. De Bijbel verkondigt dat de doodstraf wordt uitgevaardigd voor het overtreden van één of meer van de bovengenoemde geboden. Daarom hebben we op de komende dag van het oordeel allemaal te maken met Gods toorn. Maar God heeft iets gedaan dat absoluut geweldig is! God heeft Zelf de prijs betaald voor onze zonden!

"Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer" (Romeinen 6:23).

"De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft" (Johannes 15:13).

"God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8).

"Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. . . Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden." (Romeinen 10:9-10, 13).

En nu hebben we een kans om voor Hem te kiezen of om Hem af te wijzen. Op de dag van het oordeel zal God ons naar Zijn regels beoordelen. Als jij Christus aanvaardt, dan zul je niet voor je zonden verantwoordelijk worden gehouden, omdat Christus dan al voor jouw zondenschuld heeft betaald.

"Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien" (Hebreeën 9:27-28).

Vind nu vergeving


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen