De dood en de hemel

De dood en de hemel - De dood begrijpen
Wanneer we over de dood en de hemel nadenken, dan is het belangrijk dat we er een correct beeld van hebben.

 • Waarom bestaat de dood?
  De dood is niet iets dat God verlangt; de dood is het gevolg van een verdoemenis die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen (Romeinen 3:23; 6:23). De Heer heeft de mensen geschapen en een vrije wil gegeven; Hij heeft dat niet gedaan om hen vervolgens te zien lijden en sterven. De Heer heeft de mensen geschapen zodat Hij een liefdevolle, gemeenschappelijke relatie met hen zou kunnen hebben, hier op aarde en tot in de eeuwigheid.

  “U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen?” (Romeinen 3:3).

  “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 6:23).

 • Is er leven na de dood?
  Een veel gestelde vraag onder de mensheid is: "Wat gebeurt er wanneer we sterven? Houden we op te bestaan of is er meer? De Bijbel verzekert ons ervan dat er een leven na de dood is en beschrijft dit leven als volgt: "Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9). Toen Jezus als God in een mensenlichaam naar de aarde kwam, stierf Hij om ons de kans te geven in Hem te geloven en zo het eeuwige leven te ontvangen.

  Het leven na de dood is voor alle mensen beschikbaar. Het is aan elk mens om voor zichzelf te beslissen of hij of zij de eeuwigheid in de hemel of in de hel wil doorbrengen.

 • Hoe moeten we de dood dan zien?
  Als iemand een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft, dan is zijn of haar kijk op de dood gebaseerd op de waarheid dat de geest na de dood herenigd wordt met God.

  Dit geloof wordt door de Schrift bekrachtigd:

  “Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in zijn naam” (Johannes 1:12).

  “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit” (Johannes 3:16).

  “Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan” (Johannes 6:40).

De dood en de hemel - De hemel begrijpen
De hemel is het einddoel voor de onzichtbare menselijke geest die zondeloos is gemaakt, die onsterfelijk is gemaakt en die volledig is aangepast voor het hemelse leven. Hoe anders zouden wij de dood tegemoet zien, als we wisten dat Jezus een prachtige plaats voor ons heeft klaargemaakt; ons eeuwige thuis, waar onze naasten en geliefden geduldig op onze komst wachten.

 • De hemel zal spectaculair zijn.
  “Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël” (Openbaring 21:1, 11-12).

 • De hemel zal relationeel zijn.
  De hemel is een relationeel bestaan waarin we in gemeenschap met God leven. Christus wordt geprezen en verheerlijkt in de aanwezigheid van God de Vader. Geliefden en naasten zullen met elkaar worden herenigd en nieuwe relaties zullen worden opgebouwd met de mensen die ons zijn in de dood zijn voorgegaan, zoals de patriarchen van ons geloof.

 • De hemel zal een voortdurende leerervaring zijn.
  Een leerervaring over de verzoening die ons door God via Jezus Christus is gegeven.

De dood en de hemel - Jouw beslissing
Heb jij een beslissing genomen over de hemel en de dood? Weet jij waar jij naartoe zult gaan wanneer je sterft? Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen?

De hemel is een geschenk. De weinige woorden die voor ons over de hemel zijn geschreven zijn een realiteit, dankzij de dingen die Jezus Christus voor Zijn mensen heeft gedaan. Alleen Hij geeft eeuwig leven in de hemel en het nieuwe koninkrijk dat zal komen. Het is beschikbaar voor alle mensen die in Hem geloven. Het is een bovennatuurlijke plaats waar wij met onbeperkte macht, genade, liefde, vrede, vreugde en veiligheid zullen leven. Een perfect leven in de hemel zonder enige beperkingen gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het is belangrijk dat we erover praten en ons erop voorbereiden. Dit eeuwige leven zal ons geschonken worden zonder de beperkingen of de grenzen van een materialistische en verdorven wereld.

Leer meer


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen