De Bijbel begrijpen

De Bijbel begrijpen - Begin gewoon te lezen!
Het begrijpen van de Bijbel kan moeilijk zijn, maar God wil dat we Zijn Woord bevatten en op onze levens toepassen. Hij geeft ons de Bijbel gegeven, zodat we in onze relatie met Hem kunnen groeien. Als je vragen over de Bijbel hebt, bezoek dan GotQuestions.org eens om een antwoord te vinden.

De Bijbel begrijpen - Een persoonlijk verhaal
Ik heb zojuist het Nieuwe Testament voor de tweede keer helemaal gelezen. Hier volgt mijn begrip van de Bijbel en wat ik denk dat deze mij geleerd heeft…

De Bijbel is het Woord van God. Deze bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament; het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond is de schepping; het gaat over Gods uitverkoren volk en hun geschiedenis; het bevat de wetten; het gaat over het offeren van het bloed van dieren aan God; het gaat over de koppigheid van Zijn volk en hun onophoudelijke trots; het gaat over Gods toorn. Het nieuwe verbond is Gods liefde en vergeving; het gaat over het bloed van Jezus in plaats van het bloed van dieren om onze zonden te vergeven; het gaat over het aanvaarden van Jezus Christus als onze Redder, over de wedergeboorte en over een eeuwig leven dat we door Hem krijgen; het is het vervangen van ons geweten met de Heilige Geest; het gaat over de dag van het oordeel.

Ik lees de Bijbel als een leek. Ik denk dat het belangrijk is om de nadruk op “leek” te leggen, omdat Bijbelse schriftgeleerden al eeuwenlang elk woord, elke zin en elke passage hebben geanalyseerd om de complexe samenhang te interpreteren. Wat het resultaat daarvan is? We hebben allerlei verschillende soorten mensen, kerkgenootschappen en sekten die de Bijbel op een zodanige manier geïnterpreteerd hebben, dat deze hun eigen persoonlijke idealen of groepsidealen zou ondersteunen. Maar, als leek lees ik de Bijbel in algemene termen om te proberen de grotere boodschap te begrijpen.

De Bijbel is de Bijbel. Wat zegt de de Bijbel dan tegen de leek die niet gebukt gaat onder al deze verschillende interpretaties? Ik heb ontdekt dat de Bijbel het Woord van God is dat zeer eenvoudige boodschappen bevat die iedereen kan begrijpen. God is het begin; Hij schiep alle dingen; Hij is het heden; Hij is de toekomst. God schiep de mens om op aarde te leven. Het is geen gemakkelijk leven op aarde. We hebben te maken met zonden, armoede, plagen, pijn, oorlogen en dood. Ons leven is een voortdurende beproeving. En toch heeft God ons hoop gegeven. Hij gaf ons Zijn enige zoon, Jezus Christus, die aan het kruis stierf om ons van onze zonden schoon te wassen. En als we in Hem geloven en Hem aanvaarden, dan zullen we in Zijn eeuwige leven delen. Met dit nieuw gevonden geloof worden we opnieuw geboren en ontvangen we de Heilige Geest om ons te leiden. Onze levens zouden dan met liefde gevuld moeten zijn. Liefde voor God en liefde voor elkaar. We leven onze levens dan op een zodanige manier dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. We begrijpen dat God onze zonden heeft vergeven en dat wij ook anderen hun zonden moeten vergeven.

Dit klinkt allemaal eenvoudig genoeg, maar waarom heeft de Bijbel dan twee testamenten? Waarom is de Bijbel zo lang, zo gecompliceerd, zo interessant, zo verwarrend, zo professoraal en zo historisch? Voor mij is het duidelijk: om de geldigheid en de echtheid ervan vast te stellen; om de nauwkeurigheid ervan op de proef te stellen; om onze aandacht vast te houden; om ons steeds maar weer naar de Bijbel te laten terugkeren om ons geloof te begrijpen en steeds opnieuw te grondvesten; om ons een gids te geven die ons vertelt hoe we moeten leven.

De Bijbel begrijpen - Een complex boek met een eenvoudige boodschap
Oké, dat is de eenvoudige boodschap van de Bijbel. Maar ik heb ontdekt dat er veel meer komt kijken bij het begrijpen van de Bijbel dan deze eenvoudige thema's. Het Nieuwe Testament spreekt voortdurend over hoe we van het juiste pad kunnen afraken, als we onze levens niet leiden zoals Jezus en de profeten ons leerden. Zelfs in de tijd van de mensen die Jezus Christus persoonlijk kenden en die getuigen waren geweest van Zijn opstanding waren er veel mensen die Christen waren geworden en die vervolgens van het goede Christelijke pad afdwaalden en continu herinnerd moesten worden aan de juiste leefwijze. Slechte mensen binnen de kerken waren toen al bezig met het uitleggen van het Goede Nieuws zoals dat hun goed uitkwam, voor hun eigen doelen en om anderen te manipuleren. Zoals de Bijbel zegt: "De hele wereld is in de macht van de boze. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit..." Het lijkt er op dat het leven met de Heilige Geest, dat we ontvangen als we het Goede Nieuws aanvaarden, een hele strijd te leveren heeft!

Nou, wat gebeurt er dan als we van het rechte pad afraken? Natuurlijk worden wij schoongewassen van onze zonden wanneer we wedergeboren worden, maar wat gebeurt daarna? Hoewel we uit genade gered worden, lijkt het mij dat we naar onze daden beoordeeld zullen worden. We worden verantwoordelijk gehouden. Er zal een oordeel komen. En het beste is om de Heer te vrezen. Dus we moeten hier continu aan herinnerd worden. We kunnen ons bij een gemeente aansluiten, naar de voorganger luisteren en met andere gelovigen samenkomen. Maar hoe zit het dan als we door misleidde mensen binnen de kerk de verkeerde kant op worden geleid, of als de kerkelijke instelling haar agenda aanpast "om met de tijd mee te gaan"? Er is één ding dat nooit zal veranderen en dat is de Bijbel. Het is overtuigend en gecompliceerd genoeg en bevat genoeg geschiedenis, informatie, advies en leiding om ons altijd geïnteresseerd te houden en om ons altijd op het juiste spoor te houden. De Bijbel is er om ons te helpen geloven. En, misschien nog belangrijker, de Bijbel is er om ons te helpen om te blijven geloven.

De Bijbel begrijpen - Lees de Bijbel voor jezelf!
Hoe goed ken en begrijp jij de Bijbel? Soms lijkt het alsof de meeste mensen de Christelijke boodschap uit andere bronnen dan de Bijbel vernemen. En men vertelt ons dat we de Bijbel moeten lezen of naar de kerk moeten gaan waar men voor ons uit de Bijbel voorleest. Waarom zouden we die boodschap geloven? Omdat onze ouders ons vertelden dat we moeten geloven, of omdat een priester in de kerk ons vertelde dat we moeten geloven, of omdat we het van een missionaris hoorden, of op TV zagen, of misschien wel op het internet? Voor mijzelf waren het wetenschappelijke ontdekkingen en de authenticiteit van de Bijbel zelf die mij een overtuiging en een geloof gaven. En ik geloof stellig dat toekomstige vooruitgangen in de wetenschap ons nog meer bewijs zullen leveren voor God en een geloof in de Bijbel. Maar de Bijbel zelf levert ons het Goede Nieuws en de redding van onze zielen. De Bijbel zelf geeft ons richtlijnen voor ons leven hier op aarde ter voorbereiding op de dag van oordeel.

Ga nu dieper!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen