Bijbelse wetenswaardigheden

Bijbelse wetenswaardigheden - De boeken van de Bijbel
Het Oude Testament bevat 17 historische, 5 poëtische en 17 profetische boeken.

 • De 17 historische boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Ester.
 • De 5 poëtische boeken zijn: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.
 • De 17 profetische boeken zijn: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.

Het Nieuwe Testament bevat 4 Evangelies, Handelingen, 21 epistels (brieven) en het boek Openbaring.

 • De 4 Evangelies zijn: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
 • De 21 epistels zijn: Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

Bijbelse wetenswaardigheden - Diverse feiten
De Bijbel heeft 1189 hoofdstukken.
Het Oude Testament heeft 929 hoofdstukken en het Nieuwe Testament heeft 260 hoofdstukken.
Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119, en het kortste is Psalm 117.
Het langste vers is Ester 8:9, en het kortste is Johannes 11:35.

De Bijbel werd als volgt geschreven:

 • over een periode van 1500 jaar (van 1400 vóór Christus tot 100 na Christus)
 • over 40 generaties
 • door 40 schrijvers met zeer verschillende achtergronden (bijvoorbeeld: koningen, plattelandslui, filosofen, vissers, dichters, staatslieden, schriftgeleerden)
 • op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld: wildernis, kerker, paleizen)
 • op verschillende momenten (bijvoorbeeld: oorlog, vrede)
 • met verschillende stemmingen (van vreugdevolle hoogtepunten tot wanhopige dieptepunten)
 • op drie continenten (Azië, Afrika en Europa)
 • in drie talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks)

Bijbelse wetenswaardigheden - Diverse wetenswaardigheden
Hier volgen enkele passages over de Godheid van Jezus Christus - Johannes 1:1, Johannes 20:28, Romeinen 9:5, Filippenzen 2:11 en Kolossenzen 1:16.

Hier volgen enkele passages over de menselijkheid van Jezus Christus – Johannes 1:14, Lucas 2:7, Lucas 2:40, Lucas 8:23, Johannes 4:6 en Hebreeën 4:15.

Verschillende soorten Bijbelse gebeden:

 • Belijdenis (Psalm 51; Lucas 18:10-14)
 • Lofprijzing (1 Kronieken 29:10-13; Lucas 1:46-55)
 • Dankzegging (Psalm 105:1-7; 1 Tessalonicenzen 5:16-18)
 • Verzoeken (Genesis 24:12-14; Handelingen 1:24-26)
 • Voorbede (Exodus 32:11-13; Filippenzen 1:9-11)
 • Toewijding (1 Koningen 8:56-61; Handelingen 4:24-30)
 • Vergeving (Daniël 9:4-19; Handelingen 7:60)
 • Vertrouwen (Psalm 23; Lucas 2:29-32)
 • Inzegening (Numeri 6:24-26; Judas 1:24)

Bijbelvragen? Leer hier meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen