De wederkomst

De wederkomst - Wat is dat?
De Wederkomst is de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om Zijn beloften te vervullen en om de profetieën over Hem te volbrengen. Jezus beloofde ons: "Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister" (Matteüs 24:30). Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf."

De getuigen van de hemelvaart van Christus, na Zijn dood en opstanding, hoorden in Handelingen 1:11 de engelen verkondigen: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." De Wederkomst is de letterlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om duizend jaar lang als Koning in macht en heerlijkheid te heersen (Openbaring 20:1-6).

De profeten van het Oude Testament leken dit onderscheid tussen de twee komsten van Jezus (Zijn geboorte en Zijn Wederkomst) nog niet volledig te bevatten, zoals we kunnen zien in Jesaja 7:14; 9:6-7; en Zacharia 14:4. Mensen die beweren dat Jezus niet de Messias was, omdat Hij niet alle profetieën uit het Oude Testament over de Messias vervulde, vergeten dat sommige van deze profetieën betrekking hebben op de Wederkomst van Christus, wanneer Hij alle profetieën over de Messias zal vervullen. De eerste komst van Christus was bedoeld om onze plaats in te nemen en de straf te ontvangen die vereist was voor de zonden van de wereld. Zijn tweede komst, de Wederkomst, zal voor de eeuwigheid met de zonde afrekenen.

De Wederkomst moet ook niet verward worden met de gebeurtenis die de opname (van de gemeente) wordt genoemd. De opname is het moment waarop Jezus Christus zal komen om alle gelovigen van de aarde te verwijderen (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:50-54). Binnen de kerk bestaan vele standpunten over de opname, maar er bestaan geen geschillen over de Wederkomst. De Wederkomst is het moment waarop Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren om het kwaad te verslaan en Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.

De wederkomst - Waarom is deze belangrijk?
Het geloof in de Wederkomst van Christus is vooral belangrijk omdat het duidelijk is wat de Bijbel ons leert. Twijfelen aan de realiteit van de Wederkomst is hetzelfde als twijfelen aan de betrouwbaarheid en de geldigheid van Gods Woord. Verder is de Wederkomst belangrijk omdat Jezus deze Zelf heeft beloofd. Als Jezus het mis zou hebben gehad wat betreft Zijn Wederkomst, hoe zouden we dan de andere dingen die Hij ons leerde kunnen vertrouwen? De Wederkomst van Christus is onze hoop. De Wederkomst is ons vertrouwen dat God alle dingen onder controle heeft en dat Hij trouw is aan Zijn Woord en Zijn beloften. Titus 2:13: "...in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus."

De Wederkomst is ook belangrijk omdat deze zal plaatsvinden wanneer de wereld de grootste behoefte zal hebben aan een rechtschapen Koning. Hoofdstukken 6-18 van het boek Openbaring beschrijven de eindtijd vóór de Wederkomst van Christus. De wereld zal verwoest zijn, miljoenen mensen zullen vergaan en de meest kwaadaardige mens uit de hele geschiedenis zal de heerser over de hele wereld zijn. De Wederkomst van Christus zal dit alles ten einde brengen. Openbaring 19:15-16 zegt: "Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘HOOGSTE HEER EN KONING’."

De wederkomst - Wanneer gaat dit gebeuren?
Er bestaat wellicht geen enkele gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld waarnaar meer is uitgekeken dan de Wederkomst. Elke generatie van gelovigen, inclusief de gelovigen in het Nieuwe Testament, geloofden sterk dat Jezus nog tijdens hun leven zou terugkomen. 2 Tessalonicenzen 2:1-2 vertelt ons: "Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken." Sommigen zijn onterecht bang dat ze de Wederkomst hebben gemist. Anderen betwijfelen of het ooit zal gebeuren: "...[zij zullen] vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’" (2 Petrus 3:4). We moeten dus twee extremen vermijden: (1) geloven dat de Wederkomst reeds heeft plaatsgevonden, en (2) geloven dat de Wederkomst nooit zal plaatsvinden.

Veel Bijbelleraren hebben schattingen gemaakt of gegist naar het precieze moment van de opname en de Wederkomst. Zij hebben het allemaal bij het verkeerde eind gehad. De Bijbel verkondigt: "Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het" (Matteüs 24:36). De Bijbel beschrijft verschillende gebeurtenissen die vóór de Wederkomst moeten plaatsvinden (Matteüs 24:4-29; 2 Tessalonicenzen 2:1-12; Openbaring hoofdstukken 6-18). We kunnen dus zeker uitkijken naar de Wederkomst, maar moeten er toch een Bijbels begrip van hebben. We moeten er geen data en tijden aan vastplakken, maar onze levens leiden alsof het elke dag zou kunnen gebeuren, op elk moment. Matteüs 25:19-21: "Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: 'Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.' Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'"

Ben jij klaar voor wederkomst van Christus?

Ontdek meer!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen