De rechterstoel

(Lees eerst deel 1 van "De rechterstoel")

De rechterstoel - Waarop is jouw beoordeling gebaseerd?
Gelovigen zullen voor de Rechterstoel van Jezus Christus worden beloond op basis van hun trouw op het gebied van dienstbaarheid, gehoorzaamheid en het volgen van Christus (zie 1 Korintiërs 9:4-27 voor een gedetailleerde uitleg).

Hier volgen enkele dingen waarop wij hoogst waarschijnlijk zullen worden beoordeeld:

  • Of we onze rol in de Grote Opdracht hebben vervuld. Matteüs 28:18-20 zegt: "Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’"
  • Of we succesvol zijn geweest wat betreft het overwinnen van onze zonden. Romeinen 6:1-4 herinnert ons aan het volgende: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden."
  • Of we succesvol zijn geweest wat betreft de beheersing van onze tongen. Jakobus 3:7-10 zegt: "De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen?"
  • Of de vruchten van de Geest zich in onze levens gemanifesteerd hebben. Galaten 5:22-23 zegt: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft."
De Bijbel vermeldt dat Christenen lauwerkransen zullen ontvangen voor de diverse aspecten van het Christelijke leven. Deze worden in 2 Timoteüs 4:8 beschreven: "Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." Jakobus 1:12 zegt: "Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft." Als antwoord hierop zullen gelovigen hun krans voor de troon van de Heer neerwerpen, met de woorden: "U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is." (Openbaring 4:11)

De rechterstoel - Wat is het antwoord van een gelovige?
Ben jij bereid om voor de Rechterstoel van Christus te staan? In Openbaring 22:12 verkondigt Jezus: "Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden." Leef jij je leven uit dankbaarheid voor wat Christus voor jou heeft gedaan? Onze motivatie om Christus te dienen is niet de beloning in de hemel, maar veeleer een dankbaar en liefdevol hart dat aan God wil teruggeven. Dien God met heel je hart, als gevolg van je liefde voor Christus en de waardering voor Zijn dood in jouw plaats, en je zult worden beloond wanneer je voor de Rechterstoel staat. Mogen de woorden van de Apostel Paulus in 2 Timoteüs 4:7-8 waar zijn over ons allemaal! "Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien."

Groei nu verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen