De waterdoop

De waterdoop - Is het nodig om gered te worden?
De doop is geen handeling die ons toegang tot de hemel kan verschaffen; alleen een geloof in Jezus Christus als Heer en Redder kan ons die zekerheid bieden. De doop (door in water ondergedompeld te worden, zoals de Bijbel ons leert) is een handeling uit gehoorzaamheid, die onmiddelijk zou moeten volgen op de aanvaarding van Gods reddende geschenk, dat ons door Jezus Christus wordt aangeboden. Maar dat betekent niet dat iemand die oprecht zijn hart aan Jezus overdraagt op een sterfbed, op een slagveld of in een neerstortend vliegtuig, uit de hemel geweerd zal worden omdat hij of zij zich niet heeft laten dopen. De dief aan het kruis naast dat van Jezus had geen tijd om gedoopt te worden voordat hij stierf, maar hij had wel de mogelijkheid om in Jezus te geloven en zijn vertrouwen in Hem te stellen. Jezus antwoordde met de woorden: "Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." (Lucas 23:43).

Een oprecht geloof in Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis voor onze zonden is voldoende om gered te worden. Christus heeft alles al gedaan. Per definitie verlangt zijn genade geen verdere werken van onze zijde. Nu dat gezegd is, moeten we verder gaan en zeggen dat Jezus ons wel heeft opgedragen om gedoopt te worden (Matteüs 28:18-20). Daarom zouden alle gelovigen gedoopt moeten worden. Meteen na dit gebod van Jezus beschrijft het boek Handelingen hoe bijna alle groepen en individuen die de prediking van het Evangelie ontvingen door de apostelen werden gedoopt (Handelingen 2:37-41; 8:5-13; 8:35-39; 9:10-18; 10:34-48; 16:13-15; 16:30-33; 18:8; en 19:1-6).

De waterdoop - Wat is de symboliek ervan?
Volgens de Bijbel verkondigt de symboliek van de doop dat drie dingen plaatsvinden wanneer gelovigen gedoopt worden: (1) hun oude zelf sterft met Christus; (2) ze staan op met Christus om een nieuw schepsel te worden; en (3) ze worden in hun nieuwe leven in een levende gemeenschap opgenomen die uitkijkt naar de wederkomst van de Heer (Romeinen 6:1-11). Tegengesteld aan wat sommige kerkelijke groeperingen onderwijzen is het duidelijk dat een mens eerst een verantwoorde beslissing moet kunnen nemen om Jezus te aanvaarden als Heer en Redder, alvorens hij of zij gedoopt kan worden. Daarom moet de doop worden uitgesteld tot een leeftijd waarop voldoende rede of begrip is bereikt om deze beslissing te kunnen nemen (de kennis van goed en kwaad binnen Gods perspectief).

Samengevat: Jezus Christus gebiedt de doop voor Zijn volgelingen. Hoewel deze handeling zelf niet leidt tot de eeuwige verlossing, zou iedere gelovige, die weigert gedoopt te worden, zijn of haar bekering nog eens eerlijk onder de loep moeten nemen.

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" (Matteüs 28:18-20).

Geef meer diepgang aan je relatie met God!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen