Waarom heeft God Satan geschapen?

VRAAG: Waarom heeft God Satan geschapen?

ANTWOORD:

God schiep Satan als Lucifer, de hoogstgeplaatste engel van allemaal. Maar Lucifer was niet tevreden met het aanbidden en dienen van zijn Schepper. Vol trots kwam hij met een-derde van de engelen in opstand. Lucifer bleek niet opgewassen tegen de almachtige God en werd uit de hemel naar de aarde verstoten, waar hij sindsdien als de duivel aan het werk is.

De Bijbelse passages van het boek Job, Jesaja 14:12-15, MatteĆ¼s 4:3-11 en Openbaring 12:7-12 geven ons een glimp van Satans geschiedenis en karakter.

God schiep Lucifer niet als een boosaardig wezen, maar stond wel toe dat hij de mogelijkheid had om te zondigen. Hoewel God zelf niet kan zondigen, neemt Hij die keuze niet af van degenen die dat wel doen. Toen Lucifer besloot om in opstand te komen, werd hij ogenblikkelijk de bron van de zonde. Het kwaad is het gevolg van een keuze die Lucifer uit vrije wil maakte.

Satan en de zonde zullen Gods plannen niet verijdelen. Het kwaad staat in schril contrast met het goede, en toont Gods genade voor de mensen aan wie Hij verlossing wenst te bieden. God gebruikt het kwaad en de demonen voor Zijn Goddelijke doeleinden (1 Samuel 16:15-16).

Satan vreest Gods voorbeschikte plan: verlossing, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor Zijn uitverkoren mensen die heilig, perfect moreel goed en vrijwillig liefdevol zullen worden gemaakt. Hij zal bewijzen dat Hij de overwinnaar is over het kwaad en over de boosaardige wezens die Satans wegen volgen. Persoonlijke gemoedsrust aangaande Satan en het kwaad komt voort uit een leven dat zich op God concentreert. God heerst voor eeuwig!

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen