Jozefs veelkleurige mantel

VRAAG: Waarom kreeg Jozef een veelkleurige mantel?

ANTWOORD:

De veelkleurige mantel die de jonge Jozef van zijn vader kreeg, is een bekend verhaal dat begint in Genesis 37. “Toen Jozef 17 jaar was (hij was dus nog jong) ging hij altijd met zijn broers de schapen hoeden... Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat Jozef geboren was toen Israël al oud was. Daarom gaf hij hem een mooie mantel met meerdere kleuren” (in “Het Boek” lezen we “een veelkleurige mantel”). In Jozefs tijd had iedereen een mantel. Deze mantels of jassen werden gebruikt om warm te blijven, om bezittingen in mee te dragen en zelfs als onderpand voor leningen. De meeste mantels waren heel eenvoudig, met een lengte tot op de knie. Zij waren puur functioneel. Maar de mantel die Jakob (Israël) aan zijn zoon gaf was kleurrijk, reikte tot op de enkels en leek waarschijnlijk meer op een koninklijke mantel; hij was prachtig.

Laten we eerst eens kijken waarom Jakob meer van Jozef hield dan van zijn broers. Verzen 2 en 3 vertellen ons dat Jozef werd geboren toen Jakob “al oud was”. Maar ik denk dat er nog twee andere redenen zijn waarom Jakob de voorkeur gaf aan deze zoon. De eerste was dat Jakob inzag dat Jozefs geboorte uit Rachel een zegen van God was. Jakob had al vele jaren gewerkt voor een man, Laban genaamd, voor het voorrecht om te mogen trouwen met Labans dochter Rachel. Jakob hield erg veel van Rachel, maar zij bleef jarenlang onvruchtbaar, terwijl zijn andere vrouwen hem vele zonen schonken. We lezen in Genesis 30:22-23: “Maar God was Rachel niet vergeten en Hij luisterde naar haar. Hij zorgde ervoor dat ze kinderen kon krijgen en ze raakte in verwachting. Ze kreeg een zoon. Toen zei ze: "God heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoef te schamen. En ze zei: "Ik hoop dat de Heer mij nóg een zoon zal geven." Daarom noemde ze hem Jozef...” De Hebreeuwse naam Jozef betekent “moge hij toevoegen”.

De tweede reden was dat Jakob inzag dat Jozef door God begiftigd was met dromen die Gods plannen openbaarden (deze dromen bleken later 100% nauwkeurig te zijn). Jakob wist dat Jozef heel bijzonder was en dat God had bepaald dat deze zoon een groot leider zou worden. De mantel was een teken van deze grote liefde en erkenning. Jozef zou later een grote rol spelen in de vervulling van het verbond tussen God en Abraham, zijn overgrootvader. Dit verbond hield in dat Abrahams nageslacht een groot aantal volken zou voortbrengen, met onder hen koningen en heersers. “Hij zei: ‘Ik heb een verbond met je gesloten. Je zal de vader van heel veel volken worden. Vanaf nu heet je niet langer Abram, maar Abraham. Want Ik maak van jou een vader van heel veel volken’” (Genesis 17:4-5). En in vers 6 lezen we: “Ik zal ervoor zorgen dat je een heel grote familie krijgt en dat er volken uit je zullen ontstaan. Er zullen zelfs koningen uit jou ontstaan.”

De veelkleurige mantel werd een symbool van de voorkeursbehandeling die de zoon van zijn vader kreeg. Mogelijk was het ook een symbool voor de profetie uit Jozefs droom dat hij ooit een vorstelijke positie zou innemen, waarin hij zou heersen over zijn familie en anderen. Maar dit geschenk verergerde de jaloezie die Jozefs broers al hadden. En dat was, volgens de rest van het verhaal over Jozef in Genesis 37-50, de eerste stap op een voorbestemd pad, waarop Jozef eerst als slaaf werd verkocht, maar later in de gunst viel van de farao van Egypte. Daardoor was hij in staat om een heel volk te redden. God had toegestaan dat Jozef niet alleen vele beproevingen overleefde, maar zelfs voorspoed had en Zijn plannen volbracht.

Jozef in de Bijbel - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen