Jozef en zijn broers

VRAAG: Wie waren Jozef en zijn broers?

ANTWOORD:

Jozef was de elfde en meest geliefde zoon van Jakob en de eerste zoon van Jakobs geliefde tweede vrouw Rachel. Het volledige verhaal van Jozef en zijn oudere halfbroers is te vinden in Genesis 29-50.

Jakobs zonen van zijn eerste vrouw Lea (Rachels oudere zus):

  • Ruben (wat betekent: “Hij heeft mijn ellende gezien”, omdat Lea wist dat zij niet Jakobs ware liefde was)
  • Simeon
  • Levi
  • Juda
  • Issaschar
  • Zebulon
Van Bilha (Rachels dienstmeid, aan Jakob gegeven omdat Rachel onvruchtbaar was)
  • Dan
  • Naftali
Van Zilpa (Lea’s dienstmeid, aan Jakob gegeven omdat Lea jaloers was)
  • Gad
  • Aser
Rachel, Jakobs ware liefde, was van streek omdat ze hem maar geen kinderen kon geven. Ze bad en smeekte God om haar te zegenen met een kind. Nadat Lea ook al een dochter had gebaard, Dina genaamd, verhoorde God Rachels gebeden. Ze werd zwanger en had haar eerste zoon Jozef (Genesis 30:22). Veel later had ze nog een andere zoon, namelijk Benjamin, de enige echte broer van Jozef, van wie Jakob ook heel veel hield.

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Toen Jozef ouder werd, bleef Jakobs voorliefde voor de jongere Jozef niet onopgemerkt. Jozef was een zelfverzekerde, vrome jongeman. Hij aarzelde niet om zijn broers te vertellen over een droom die leek te duiden op zijn toekomstige hoge positie. God had hem in zijn dromen geopenbaard dat zijn broers ooit voor hem zouden neerbuigen. Dit voegde ongetwijfeld meer wrevel toe aan de groeiende jaloezie van zijn broers. Deze gebeurtenissen leidden tot de gebeurtenissen die van Jozef aanvankelijk een slaaf maakten, maar hem uiteindelijk in de gunst brachten van de farao van Egypte. Hij werd door de farao op een hooggeplaatste positie benoemd, wat later de redding bleek te zijn van zijn eigen broers en vader.

Jozef en zijn broers waren de voorouders van de twaalf stammen van Israël. Het hele volk Israël is voortgekomen uit deze twaalf mannen en hun nakomelingen. Jakob was Abrahams kleinzoon. Zijn nakomelingen keerden later terug naar Kanaän, het beloofde land dat God aan de nakomelingen van Abraham had toegewezen. We kunnen in onderstaande lijst zien hoe belangrijk de zonen van dit gezin zijn geweest; zij hebben enkele van de belangrijkste mensen uit de geschiedenis van het Christendom voortgebracht.

De zonen worden eerst genoemd, dan de nakomelingen:

Ruben ----- geen
Simeon ----- geen
Levi ----- Aaron, Mozes, Eli, Johannes de doper
Juda ----- David, Jezus
Dan ----- Simson
Naftali ----- Barak, Elia kwamen uit het land van Naftali
Gad ----- Jefta kwam uit het land van Gad
Aser ----- geen
Issaschar ----- geen
Zebulon ----- geen
Jozef ----- Jozua, Gideon, Samuel
Benjamin ----- Saul, Ester, Paulus

Jozef in de Bijbel - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen