Heilig, heilig, heilig - De tekst

VRAAG: Wat is de tekst van het lied Heilig, heilig, heilig?

ANTWOORD:

God is, zoals de tekst van de oude hymne zegt, “Heilig, heilig, heilig”. God is verheven, maar toch zijn een groot aantal van Zijn eigenschappen aan ons bekendgemaakt en door ons te begrijpen. Gods heiligheid scheidt Hem van het kwaad en de zonde en beschrijft Zijn toewijding aan Zijn eigen heerlijkheid (Leviticus 11:44; Jesaja 42:8; Matteüs 25:31). De tabernakel bestond voor de dienstbaarheid aan God en bevatte het “Allerheiligste”. De ark van het verbond werd bewaard in dat “Heilige der Heiligen” en zo afgescheiden van het kwaad en de zonde.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.1

Waarom zijn de woorden “heilig, heilig, heilig” zo belangrijk?
Gods heiligheid geeft Zijn volk een voorbeeld dat zij horen na te bootsen. Wij worden opgedragen om heilig te zijn (Leviticus 19:2; 1 Petrus 1:15–16). God voedt ons op om ons te laten delen in Zijn heiligheid (Hebreeën 12:10). Zoals beloofd zal de heiligheid van God ons een tijd van herstel en vernieuwing brengen. Dan zal de hele schepping Zijn naam prijzen (Openbaring 21:1-4).

Voetnoot:
1 Liedboek voor de Kerken 1973

Heilig, heilig, heilig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen