Gods namen

Gods namen - Titels die Gods aard openbaren
Gods namen openbaren Zijn aard. God gebruikt Zijn Woord, de Bijbel, om Zichzelf aan ons voor te stellen! Het Oude Testament is gevuld met namen die Gods eigenschappen, karakter en positie voorstellen. Maar, het Nieuwe Testament is eveneens rijk aan namen en betekenissen! De voornaamste titels van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus), en God de Heilige Geest worden op diverse verhelderende manieren gepresenteerd. Hier volgt een verzameling voor elke Persoon van de Drie-eenheid, en wel in de volgorde van de boeken van het Nieuwe Testament…

Gods namen - De namen voor God de Vader
Vader (Matteüs 6:9); De God van Israël (Matteüs 15:31); Hemel (Matteüs 21:25).

Macht (Marcus 14:62).

De Heer God van Israël (Lucas 1:68).

De Heer God (Handelingen 3:22); De God der Heerlijkheid (Handelingen 7:2); De God van onze Vaderen (Handelingen 7:32); De God van Abraham, Isaak en Jakob (Handelingen 7:32).

De Goddelijkheid (Romeinen 1:20); De Schepper (Romeinen 1:25); Pappa/"Abba" (Romeinen 8:15).

De Vader der Barmhartigheden (2 Korintiërs 1:3); De God aller Vertroosting (2 Korintiërs 1:3); De Levende God (2 Korintiërs 3:3); De Almachtige Heer (2 Korintiërs 6:18).

De Vader der Heerlijkheid (Efeziërs 1:17).

De Vader van onze Heer Jezus Christus (Kolossenzen 1:3).

De Onvergankelijke, Onzichtbare en Enige God (1 Timoteüs 1:17); De Enige Heerser, de Koning der Koningen, de Heer der Heersers (1 Timoteüs 6:15); God de Vader (2 Timoteüs 1:2).

De Majesteit (Hebreeën 1:3); De Allerhoogste God (Hebreeën 7:1); De Vader van alle Geesten (Hebreeën 12:9); Een Verterend Vuur (Hebreeën 12:29); God van de Vrede (Hebreeën 13:20).

De Vader van de Hemellichten (Jakobus 1:17); De Wetgever en Rechter (Jakobus 4:12); Heer van de Hemelse Machten (Jakobus 5:4).

De Verheven Majesteit (2 Petrus 1:17).

De Almachtige (Openbaring 1:8); Koning van de Volken (Openbaring 15:3).

Lees nu deel 2 van "Gods namen"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen