Gevallen engelen

VRAAG: Wat zijn gevallen engelen?

ANTWOORD:

De Bijbel leert ons dat gevallen engelen onzichtbare, bovennatuurlijke, hemelse geesten zijn die door God zijn geschapen. Satan gebruikt hen als zijn immorele handlangers. Nadat een-derde van de hemelse engelen zich bij Satan aansloot, werden zij vanuit de hemel naar de aarde geworpen (Openbaring 12:4).

De Bijbel noemt gevallen engelen duivels, demonen en boze of onreine geesten. Hun machtswellust gaat gepaard met boosaardige gedachten, emoties en wil. In hun huidige toestand worden de demonische engelen door God in toom gehouden, tot Zijn laatste oordeel zal plaatsvinden en zij hun uiteindelijk bestemming zullen bereiken: Gods voorbeschikte, eeuwige hel, een plaats “met eeuwige boeien in de duisternis” (Judas 1:6).

Hoewel de Bijbel het aantal engelen niet noemt, zouden zij groter in getale kunnen zijn dan de mensen. Van alle engelscharen die God heeft geschapen, maken de gevallen engelen een derde deel uit. Satan houdt demonen onderworpen aan zijn wil, en die bestaat uit het verderven van mensen en hen afscheiden van God.

Gevallen engelen - Wat mogen demonen doen en wat is hen verboden?
God is de baas over het heelal... inclusief Satan. Maar Hij staat toe dat Satan demonen op pad stuurt om mensen te beproeven. Demonen verleiden, beschuldigen en bedriegen. Demonen domineren en boeien mensen die zich met zonden bezighouden. Demonen kunnen ziekten veroorzaken en zo lichamen en zielen vernietigen (Lukas 9:42).

Demonen kunnen bezit nemen van een mens die niet onder Gods bescherming valt (dat wil zeggen iemand die niet door Jezus Christus gered is van de zonde) en hem boosaardige dingen laten zeggen en doen (Matteüs 8:28-34). Het doel van demonen is om zo veel mogelijk mensen voor de eeuwigheid van God af te scheiden en met zich mee te sleuren naar de diepten van de eeuwige hel. Hun oorlogsstrategie bestaat uit het beïnvloeden van menselijke gedachten, zodat mensen de Heer Jezus afwijzen en in zonde leven. In Gods gemeente proberen zij mensen van de waarheid weg te leiden (1 Johannes 4:1).

Satan en demonen kunnen geen bezit nemen van werkelijke Christenen, omdat de Heilige Geest in hen woont en hen beschermt (1 Johannes 4:4). Al kunnen demonen mensen belasten en hen verleiden tot zondigen, toch kunnen zij mensen niet dwingen om de verkeerde keuze te maken. Demonen vrezen Gods aanwezigheid (Jakobus 2:19).

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen