De volledige wapenrusting van God

VRAAG: Welke zijn de diverse onderdelen van de volledige wapenrusting van God?

ANTWOORD:

De onderdelen van de volledige wapenrusting van God worden beschreven in het Nieuwe Testament, en wel in Efeziërs 6:14-17. Zij zijn: de gordel van de waarheid, het borstpantser van de rechtvaardigheid, de schoenen van de bereidheid om het goede nieuws bekend te maken, het schild van het geloof, de helm van de redding en het zwaard van de Geest.

De gordel van de waarheid, die om het middel wordt gebonden, staat voor de waarheid die onze Vader over ons spreekt en die afrekent met de leugens die onze vijand ons wil doen geloven. Wanneer we de gordel van de waarheid regelmatig dragen, zullen we de zekerheid hebben dat Gods Woord oppermachtig over ons heerst en dat geen enkele leugen van de vijand in onze harten en gedachten kan opbloeien. We kunnen door Gods waarheid gesterkt worden en de beslissing nemen om in Zijn waarheid te leven.

Het volgende onderdeel is het borstpantser van de rechtvaardigheid. Door het bloed van Jezus zijn wij voor God gerechtvaardigd. Toen Jezus aan het kruis stierf, werden onze zonden weggewassen. Hij heeft ons gereinigd en bevrijd. Daarom hebben wij de zekerheid dat wij op goede voet staan met God. Ook al wil de vijand dat wij schuld en schaamte voelen, toch weten wij dat de Vader ons rechtvaardig beschouwt in Christus. Wij horen nu het rechtschapen karakter van Christus te weerspiegelen.

Onze voeten zijn geschoeid met de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. Gelovigen zijn voorbereid op alle omstandigheden waar zij mee te maken kunnen krijgen, omdat zij weten dat er door Christus voor hen gezorgd wordt. Het Woord van God zegt in Galaten 5:1: “Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.” De “bereidheid” kan betrekking hebben op het verkondigen van het evangelie, maar ook op bereidheid in andere aspecten van het leven. Wij kunnen bereid zijn om de volledige wil van God te volbrengen.

Het schild van het geloof, dat de brandende pijlen van de duivel uitblust, zorgt ervoor dat we kunnen standhouden wanneer we geestelijke aanvallen ervaren. De vijand wil dat wij zullen bezwijken, maar God heeft ons het vermogen gegeven om zijn aanvallen op onze levens af te slaan. De Schrift zegt in Jesaja 54:17: “Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de HERE. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de HERE.”

De helm van de redding is de wetenschap dat wij gelovigen gered zijn uit onze eigen verdorvenheid. Onze redding, die wij hebben ontvangen middels ons geloof in Christus, betekent dat onze zonden ons niet meer aangerekend worden en dat wij de eeuwigheid bij onze Vader zullen doorbrengen.

De volledige wapenrusting van God - Het aanvalswapen
Ten slotte beschrijft Paulus het aanvalswapen in de volledige wapenrusting van God. Het zwaard van de Geest is het Woord van God. Het is Gods geschenk aan ons waarmee wij Hem kunnen leren kennen. Via Zijn Woord ontvangen gelovigen informatie over Gods grote liefde voor ons en over alles wat ons wordt gegeven in een gehoorzaam leven aan Hem.

Een groter geestelijk wapen kunnen wij ons niet voorstellen. Toen Jezus in de woestijn werd beproefd, was Gods Woord altijd Zijn overweldigende reactie op Satan.

Met Zijn Woord komt de macht om ook alle andere onderdelen van Zijn wapenrusting te gebruiken: waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof en redding.

De wapenrusting van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen