De val van de engelen

VRAAG: Wat was de oorzaak van de val van de engelen?

ANTWOORD:

Wat was de oorzaak van de val van de engelen? Toen de gevallen engelen, geleid door Lucifer, Gods heerschappij tartten, verzaakten zij het doel waarvoor zij geschapen waren: het aanbidden en dienen van God. De Bijbel vertelt ons dat Satan uit de hemel naar de aarde werd verstoten (Lukas 10:18).

De Bijbel zegt het volgende over Lucifer (Satan): “Je rijkdom en je muziek zijn met jou verdwenen. Voortaan zijn wormen je matras en larven je deken. Morgenster, zoon van het ochtendlicht, wat ben je diep gevallen! Jij die over de volken heerste, bent neergeslagen. En je dacht nog wel: ‘Ik zal opstijgen naar de hemel, en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten. Ik zal op mijn troon zitten op de berg waar de engelen voor de troon van God samenkomen, ver in het noorden’” (Jesaja 14:11-13).

De geschiedenis van Satan en de gevallen engelen wordt in de Bijbel beschreven in Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-19. Deze twee Bijbelse passages spreken ook over de koning van Babylon, de koning van Tyrus en de geestelijke macht achter de koningen.

Honger naar macht had hun zielen verdorven en het geloof in Gods wijsheid gesmoord; de wijsheid die zegt dat liefde en dienstbaarheid aan elkaar belangrijker is dan de macht van rang, status of gezag. Gods natuurlijke wet aangaande Goddelijke moraliteit is gedefinieerd in relationele termen. De mensen met de meeste macht zullen de laatsten zijn, want “God is tegen trotse mensen. Maar voor bescheiden mensen is Hij vriendelijk en goed” (1 Petrus 5:5).

De opstandige engelen werden de tegenstanders van hun Schepper. Wat begon als een zaadje van machtswellust bloeide uit tot een kwaad dat zich over de hele mensheid verspreidde. Maar God had al een reddingsplan om de zonde, de Satan en de dood te verslaan. Zijn Zoon Jezus Christus heeft dat plan volbracht toen Hij onze straf op het kruis op Zich nam (Kolossenzen 2:15; Hebreeën 2:14)!

Wat was de oorzaak van de val van de engelen? - Zijn zij gevaarlijk?
Voortdurend worden mensen door de gevallen engelen verleid, bespot, gesard, bedrogen, geteisterd en beschuldigd van allerlei slechte dingen. Deze gevallen engelen houden mensen in verwarring en chaos, vervreemd van hun enige hoop: God.

Satan is de bevelhebber van deze boosaardige legioenen. Maar uiteindelijk staan zij toch allemaal onder het oppermachtige gezag van God (Job 1).

De geschiedenis van Satan - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen