De kosten berekenen - Word een Christen

VRAAG: De kosten berekenen - Word een Christen

ANTWOORD:

Een Christen is letterlijk “iemand van Christus”; iemand die niet slechts op een vage manier wordt beïnvloed door de Christelijke leer, maar iemand die zijn of haar meest fundamentele loyaliteit aan Christus heeft overgedragen. Christenen begrijpen de alles-of-niets keuze die ons wordt voorgehouden door de omvang van de beweringen van Jezus. We moeten echt de kosten berekenen van deze keuze om een Christen te worden.

Al in de vroegste dagen van het Christendom luidde de belijdenis van Christenen: Christos Kurios - “Jezus is Heer”. In de historische context, waarin vereist werd dat mensen zeiden dat de keizer heer was (Kaiser Kurios), betekende deze belijdenis dat Jezus de hoogste autoriteit was. Hij was niet zomaar een leraar, profeet of zelfs een hemels wezen, maar Hij had “de naam boven alle namen”, zoals een vroege Christelijke hymne het verwoordde (zie Filippenzen 2:9). In Hem “woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante” (Kolossenzen 2:9).1

Bereken de kosten, word een Christen en vind werkelijke hoop
Nogmaals, Jezus is wie Hij beweerde te zijn, of Hij is dat niet. Zijn identiteit heeft niets te maken met tijd of traditie, regels of rituelen, leiders of labels. Op een vergelijkbare manier heeft onze reactie op Jezus niets te maken met aansluiting bij een “godsdienst”. Het draait gewoon allemaal om Jezus. Of Hij is de Zoon van God die ieder van ons de enige werkelijke hoop biedt, of Hij is dat niet.

    “Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered. Maar jullie moeten het wel precies zó blijven geloven als ik het jullie heb verteld. Anders zijn jullie voor niets tot geloof gekomen. Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de Boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de Boeken opgeschreven” (1 Korintiërs 15:1-4).
Welnu, wie is Jezus volgens jou…?

Voetnoot:
1 Voor meer prachtig materiaal over het berekenen van de kosten van het Christendom, zie “Where Do We Go From Here?” in The Reason for God (Engels) door Timothy Keller (Dutton 2008), p. 228-231.

Hoe kan ik een Christen worden? - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen