De Christelijke achtergrond van Halloween

VRAAG: Wat is de Christelijke achtergrond van Halloween?

ANTWOORD:

De Christelijke achtergrond van Halloween - De oorsprong
Halloween begon zijn evolutie al rond 270 na Christus in de Keltische cultuur van Ierland. Zij hielden toen een bijzonder gekostumeerd feest op de avond voorafgaand aan hun jaarlijkse viering van “Samhain”, wat een dubbele betekenis had: het feest was niet alleen een herdenking van hun overleden familieleden, maar ook een dankzegging waarmee het einde van de zomer, het seizoen van het licht, werd afgesloten en er naarstig voorbereidingen werden getroffen om de duisternis van de lange, donkere winter in te gaan.

Mensen geloofden dat deze avond vóór het feest een tijd was om boze geesten te verdrijven. Men meende dat deze geesten uit de geestelijke wereld waren verdreven of bevrijd, om in de stoffelijke wereld het Samhain feest te verstoren. Omdat men geloofde dat demonen, heksen en hobgoblins echt bestonden, werd 31 oktober een jaarlijks feest. Vermomd in de kostuums probeerden de feestvierders de boze geesten te laten denken dat zij geen mensen waren en dus niet aangevallen konden worden.

De druïden, de heersende klasse van de Kelten, eisten dat alle mensen meededen aan de pogingen om de boze geesten voor de gek te houden, door zich te verkleden als kabouters, heksen en duivels, door lelijke, monsterachtige gezichten te kerven in pompoenen die verlicht werden met kaarsen, en door zoetigheden bij de voordeur te plaatsen. De kunst was, volgens het bijgeloof, om de aandacht van de boze geesten af te leiden van het feest dat de volgende dag zou worden gehouden.

De Christelijke achtergrond van Halloween - Betrokkenheid van zendelingen
De Heer had andere plannen voor de Kelten. In de tweede eeuw na Christus zond Hij enkele zendelingen naar Engeland en Ierland om de bevolking te bekeren tot het Christendom. Toen de Christelijke zendelingen uit het Europese vasteland in het land van de Kelten aankwamen, wilden de druïden, nadat zij het evangelie hadden gehoord, graag dat al hun mensen Christen werden en hun heidense goden en gebruiken afzwoeren, zoals het bijgelovige afweren of tevredenstellen van demonische geesten. Na verloop van tijd combineerden zij de tradities van hun feest op 1 november en “All Hallows Eve” (Halloween) met het evangelie. De Christelijke monniken vonden het een effectieve manier om het evangelie te prediken en het Keltische bijgeloof over spoken en boze geesten uit de wereld te helpen. Zij predikten dat Christus, hun Schepper en Redder, aan het kruis de satan, de dood en het kwaad had verslagen en dat boze geesten alleen door Hem machteloos konden worden gemaakt en dan zouden vluchten.

Omdat de Kelten doorgingen met de officiële herdenking van de zielen van hun doden die tot heiligen waren uitgeroepen, waren Halloween en het Samhainfeest ook een gelegenheid om de mensen te onderrichten over de Christelijke helden en martelaren.

Veel historici zijn van mening dat de herdenking van heiligen op 1 november in Ierland begon, en zich vervolgens met de groei van het Christendom verspreidde naar Engeland en vervolgens het Europese continent. Tegen de negende eeuw had de Rooms-katholieke Kerk de Keltische Halloweentraditie overgenomen en schreef Paus Gregorius IV een officiële brief waarin hij aanspoorde tot de viering van Halloween in het Romeinse Rijk, in harmonie met de viering van Allerheiligen.

Het woord Halloween is afgeleid van de woorden “All Hallows Eve” (“allerheiligen avond”) en "Hallomass” (“heilige avond”).

Christelijke Halloween - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen