De barmhartige God

VRAAG: De barmhartige God - Hoe verhoudt Gods barmhartigheid zich tot Zijn andere eigenschappen?

ANTWOORD:

Onze barmhartige God is perfect. Zijn eigenschappen (of volmaaktheden) zijn geen “onderdelen” van Hem. Elke eigenschap beschrijft Zijn volledige wezen. Zelfs als we al Zijn eigenschappen bestuderen, kunnen we Hem nog steeds niet volledig begrijpen. Het is voor ons eindige wezens onmogelijk om de oneindige God en Zijn barmhartigheid volledig te doorgronden.

Dr. Norman Geisler schrijft: “Barmhartigheid vloeit voort uit Gods eigenschap van goedheid (of liefde), die geworteld is in Zijn oneindigheid en onveranderlijkheid. Omdat God grenzeloos en onveranderlijk is, moet Hij, omdat Hij goed is, ook grenzeloos en onveranderlijk goed zijn. Omdat barmhartigheid voortvloeit uit Gods goedheid, en omdat God grenzeloos is, moet God grenzeloos en onveranderlijk barmhartig zijn. Het is Zijn aard om barmhartig te zijn; Hij kan niet “niet barmhartig” zijn. Als God een noodzakelijk Wezen is, dan moet Hij noodzakelijkerwijs ook barmhartig zijn. Want als Hij niet barmhartig zou zijn, dan zou Hij in wezen niet goed of liefdevol zijn. God is niet willekeurig barmhartig."1

De barmhartige God - Hoe verschilt Gods barmhartigheid van Zijn genade?
Wanneer we onze barmhartige God beschouwen, verwarren we vaak de begrippen barmhartigheid en genade. Deze woorden zijn vergelijkbaar, maar stellen toch twee verschillende ideeën voor. Barmhartigheid wil zeggen dat God ons niet straft naar gelang wij voor onze zonden verdienen. Genade wil zeggen dat God ons zegent, ook al verdienen wij dat niet. Het is een onverdiende gunst.

Omdat wij allemaal zondaars zijn (Romeinen 3:23) verdienen we de dood (Romeinen 6:23). Daarom is elke dag dat we in leven zijn een barmhartige handeling van God. Aan de andere kant verdienen wij helemaal niets van God. Alle goede dingen die we in onze levens hebben, zijn daarom een gevolg van de genade van God (Efeziërs 2:5).

Verlossing is een prachtig voorbeeld van zowel barmhartigheid als genade! Omdat wij zondaars zijn, verdienen wij een oordeel. Maar als wij Jezus Christus en Zijn geschenk van het eeuwige leven ontvangen, ontvangen we genade. Hebreeën 4:16 stelt: “Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.”

We kunnen God aanroepen en Hem vragen om barmhartig te zijn; wij kunnen Hem vragen om ons te redden van het oordeel dat wij verdienen en in plaats daarvan de vergeving te schenken die wij op geen enkele manier verdienen. Psalm 51:3-4 vertelt ons hoe David God aanriep: “God, heb alstublieft medelijden met mij, omdat U liefdevol bent. Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat U goed bent. Was mijn ongehoorzaamheid van mij af. Vergeef me mijn slechte daden.”

Efeziërs 2:7-9 stelt: “Door in de persoon van Jezus Christus zo vriendelijk voor ons te zijn, heeft God eens voor altijd laten zien hoe oneindig groot Zijn goedheid is. Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.”

Voetnoot:
1 Geisler, Dr. Norman. Systematic Theology, 389.

God is barmhartig - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen