Bijbelverzen over de eeuwigheid van God

VRAAG: Bijbelverzen over de eeuwigheid van God

ANTWOORD:

We kunnen een dieper begrip van God krijgen door de manieren waarop de Bijbel verkondigt dat God eeuwig is. Omdat elk woord in de Schrift door God is ingegeven, hebben we de zekerheid dat God in elk vers meer van Zichzelf aan ons wil openbaren (2 Timoteüs 3:16).

Bijbelverzen over de eeuwigheid van God - Wat zegt de Bijbel?
God is eeuwig; daarom is elke belofte van God voor alle generaties.

  • Erfgenamen - “Zó heeft Hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die door God zijn geroepen, kunnen door Jezus' dood krijgen wat God al zo lang geleden had beloofd: de eeuwige erfenis...” (Hebreeën 9:15).
  • Zijn Zoon - “...Maar dat kostte Hem [Jezus] lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen” (Hebreeën 5:8-9).
  • Hoop - “Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer. Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan” (Efeziërs 3:11-12).
God is eeuwig; daarom strekken al Zijn voorzieningen zich uit tot in de eeuwigheid.
  • Zekerheid - “Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je...”(Deuteronomium 33:27).
  • Kracht - “...Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput... Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt Hij weer sterk” (Jesaja 40:28-29).
  • Onderkomen - “Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent [ons lichaam] zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis...” (2 Korintiërs 5:1).
God is eeuwig; daarom zijn Zijn doelen voor Zijn schepping eeuwigdurend.
  • Redding - “En Hij [Jezus] bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar zijn eigen bloed. Daarmee is Hij één keer, voor altijd, binnengegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde Hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn... Nu heeft Christus door de eeuwige Geest zijn eigen bloed aan God geofferd...” (Hebreeën 9:12, 14).
  • Vernieuwing - “...Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, maar onze geest wordt elke dag gesterkt... Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig” (2 Korintiërs 4:16, 18).
  • Openbaring - “...Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam zijn aan God... Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig Hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in Hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de Koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor Hem is alle eer en alle macht en majesteit, voor eeuwig! Amen! Zo is het!” (1 Timoteüs 1:15-17).

De eeuwige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen