Beperkingen van engelen

VRAAG: Wat zijn de beperkingen van engelen?

ANTWOORD:

Engelen zijn hemelse, geestelijke wezens (Psalm 104:4; Matteüs 18:10; 22:30; 24:36; Hebreeën 1:14) met persoonlijke geesten. Zij kunnen alle talen spreken die de mens kent (1 Korintiërs 13:1). Het zijn persoonlijke zielen met emoties (Lukas 15:1-10). Deze zielen zijn rechtschapen en hebben geen verlossing nodig, omdat zij hun trouw hebben bewezen tijdens de oorlog met Lucifer in de hemel.

Alle engelen werden geschapen voordat de aarde en de mens werden gevormd (Job 1:6; 2:1; 4:18; 38:4-7). God noemde hen Zijn zonen; de zonen van God. Deze zielen hebben nog andere eigenschappen:

 • Geduld (Numeri 22:22-35)
 • Zachtmoedigheid (2 Petrus 2:11; Judas 1:9)
 • Bescheidenheid (1 Korintiërs 11:10)
 • Heiligheid (Markus 8:38)
 • Gehoorzaamheid (Psalm 103:20; Matteüs 6:10)
 • Kennis (Markus 13:32; 1 Petrus 1:12)
 • Zij komen met Gods macht (Jesaja 14:12-14)
 • Glorieus (Lukas 9:26)
 • Onsterfelijk (Lukas 20:36)
 • Machtige lichamen (2 Tessalonicenzen 1:7-10; Openbaring 18:1; Jesaja 37:36)
 • Hoger dan de mens (Psalm 8:6)
 • Zij kunnen voedsel eten (Genesis 18:8; 19:3; Psalm 78:25)
 • Zij hebben geen behoefte aan rust (Openbaring 4:8)
Maar zelfs met al deze eigenschappen hebben engelen zekere beperkingen. Hun kennis is beperkt (Markus 13:32). In tegenstelling tot God zijn zij niet alomtegenwoordig (overal tegelijkertijd aanwezig). Zij zijn ondergeschikt aan God (Daniël 10:10-14). Zij zijn bijzonder machtige wezens, maar zijn niet almachtig (2 Petrus 2:11; Openbaring 12:7-8; Daniël 10:3). Overleden mensen worden geen engelen; Christenen zullen over engelen oordelen (1 Korintiërs 6:3).

Met al deze informatie ter beschikking om het doel en de werken van engelen te kunnen bestuderen, moeten wij ons realiseren dat wij voor hetzelfde belangrijke doel werden geschapen als de engelen: om tot God te zingen en Hem te prijzen, te aanbidden en te verheerlijken (Lukas 2:13-14; Psalm 103:20; 148:2; Openbaring 5:11-12). We moeten onze interesse voor engelen en hun activiteiten tot een minimum beperken. Wij aanbidden God, niet de engelen. De apostel Paulus waarschuwt ons dat onze aanbidding alleen aan God toekomt en dat wij ons niet moeten bezighouden met de aanbidding van engelen (Kolossenzen 2:18).

De voorstelling van engelen - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen