Clicky 

Psalmen 68


Psalm 68
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 Als God komt, slaan zijn vijanden op de vlucht. Ze vluchten voor Hem uit.
3 Ze worden weggeblazen als rook, smelten weg als bijenwas bij het vuur. Er blijft niets van hen over.
4 Maar de mensen die leven zoals Hij het wil, zijn blij. Ze zullen voor Hem zingen en juichen.
5 Zing voor God, zing dankliederen voor Hem. Maak de weg vrij voor Hem die over de vlakten rijdt. Zijn naam is Heer. Juich blij voor Hem.
6 Hij is een Vader voor de weeskinderen. Hij komt op voor de weduwen. Hij is God in zijn heilige huis.
7 Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin. Gevangenen bevrijdt Hij. Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn, laat Hij wonen in een dor land.
8 God, toen U v��r uw volk uittrok, dwars door de woestijn,
9 beefde de aarde en stroomde de regen uit de hemel van ontzag voor God. Zelfs de berg Sina� beefde van ontzag voor God, de God van Isra�l.
10 U stortte een stroom van goede dingen uit over uw volk, toen uw volk uitgeput was. U maakte hen weer sterk.
11 Zo kregen ze weer nieuwe kracht. U gaf de mensen wat ze nodig hadden, omdat U zo goed bent.
12 De Heer gaf een bevel aan een grote groep boodschappers om overal het goede nieuws te vertellen:
13 "De koningen van de vijanden zijn gevlucht! Hun legers zijn gevlucht! De vrouwen verdelen thuis de buit!
14 Ook al zitten jullie nog thuis tussen de potten, jullie zullen duivenvleugels hebben, bedekt met zilver, bedekt met glanzend goud."
15 Toen de Almachtige God de koningen de bergen in joeg, viel er sneeuw op de berg Zalmon.
16 Bergen van Basan, bergen van God, indrukwekkend en hoog,
17 bergtoppen van Basan, waarom zijn jullie jaloers op de berg die door God is uitgekozen als de plaats waar Hij voor eeuwig wil wonen?
18 God heeft tienduizenden strijdwagens. De Heer is bij hen, zoals op de berg Sina�.
19 U steeg op naar de hemel. U bevrijdde de krijgsgevangenen. (Eigenlijk staat hier: 'U nam gevangenschap gevangen.' Maar als je de gevangenschap gevangen neemt, houdt dat in dat de gevangenen vrij zijn. ) U nam geschenken om uit te delen aan de mensen, zelfs aan mensen die U niet willen dienen. Want U wil bij de mensen wonen.
20 Prijs de Heer! Elke dag is onze God zo ontzettend goed voor ons!
21 Hij redt ons altijd. Onze Heer God redt ons van de dood.
22 God verplettert zijn vijanden. Hij vernietigt de mensen die slechte dingen blijven doen.
23 De Heer heeft gezegd: "Ik zal jullie vijanden aan jullie uitleveren, of Ik ze nu moet halen van de toppen van Basan, of van de bodem van de zee.
24 Jullie zullen kunnen waden in hun bloed. Jullie honden zullen hun bloed oplikken."
25 De mensen zien uw feestelijke intocht, de feestelijke intocht van mijn God, mijn Koning, in zijn heiligdom. (David heeft het hier over het binnenbrengen van de kist van het verbond in Jeruzalem, toen de Filistijnen hem teruggebracht hadden. Lees 2 Samuel 6:1-4.)
26 Voorop lopen zangers, daarachter meisjes met tamboerijnen, gevolgd door de mensen die muziek maken.
27 Met z'n allen prijzen we de Heer God, uit wie het volk Isra�l is ontstaan.
28 Voorop gaat de stam van Benjamin, de jongste zoon van Jakob, met zijn leiders. Daar gaan de leiders van de stam van Juda, een grote groep. Dan de leiders van de stam van Zebulon, en de leiders van de stam van Naftali.
29 God is zo machtig! God, laat ons uw macht zien, laat zien wat U voor ons heeft gedaan!
30 Koningen brengen U geschenken voor uw heiligdom in Jeruzalem.
31 Bedreig Egypte, dat land tussen het riet van de Nijl. (Eigenlijk staat hier: 'Bedreig de wilde dieren tussen het riet.' Het is waarschijnlijk dat daar het leger van Egypte mee bedoeld wordt. 'Het riet' is dan een beeld van Egypte, omdat er langs de rivier de Nijl erg veel riet groeide.) Bedreig de leiders van de volken, want ze zijn alleen maar uit op oorlog en op buit.
32 Leiders van Egypte komen naar U toe. Ethiopi� brengt U haastig geschenken.
33 Koninkrijken van de aarde, zing voor God, zing liederen voor de Heer.
34 Zing voor Hem die door de hoogste hemel rijdt, voor Hem die er altijd al is geweest. Hoor: daar klinkt zijn machtige stem!
35 Geef toe dat God machtig is. Hij regeert over Isra�l. Zo hoog als de hemel is, z� groot is zijn macht.
36 U bent een indrukwekkend God, Heer, U woont in uw heiligdom. U, de God van Isra�l, maakt uw volk sterk en machtig. Prijs de Heer!


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands