Clicky 

Psalmen 135


Psalm 135
1 Halleluja, prijs de Heer. Dienaren van de Heer, prijs de Heer!
2 Daar in het heiligdom van de Heer, op de voorpleinen van het heiligdom van onze God, prijs allemaal de Heer.
3 Prijs de Heer, want Hij is goed. Zing voor Hem, want Hij is vriendelijk.
4 De Heer heeft het volk van Jakob uitgekozen. Isra�l is zijn eigendom geworden.
5 Ja, ik weet dat de Heer geweldig is. Onze Heer is machtiger dan alle goden.
6 H�j bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zee�n en de oceanen.
7 Hij laat de wolken komen van het einde van de aarde. Hij maakt de bliksem en laat het regenen. Hij laat de wind los uit zijn voorraadkamers.
8 Hij doodde in Egypte alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren.
9 Hij deed in Egypte grote wonderen tegen de Farao en al zijn dienaren.
10 Hij versloeg grote volken en doodde machtige koningen:
11 Sihon, de koning van de Amorieten, Og, de koning van Basan, en alle koningen van Kana�n.
12 Hun land gaf Hij als eigendom aan zijn volk Isra�l.
13 Heer, U blijft voor eeuwig. De mensen prijzen U door alle eeuwen heen.
14 Want de Heer komt voor zijn volk op. Hij heeft medelijden met zijn dienaren.
15 De goden van de andere volken zijn van zilver en goud. Ze zijn door mensen gemaakt.
16 Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet.
17 Ze hebben oren, maar horen niet. Er is geen adem in hun mond.
18 Laten de mensen die ze maakten en er op vertrouwden, n�t zo machteloos worden als zij.
19 Volk van Isra�l, prijs de Heer! Priesters, prijs de Heer!
20 Alle Levieten (Alle mannen uit de stam van Levi hadden van de Heer de taak gekregen om Hem te dienen in het heiligdom.), prijs de Heer! Laat iedereen die diep ontzag voor de Heer heeft, Hem prijzen.
21 Prijs de Heer vanuit Sion. Prijs Hem die in Jeruzalem woont. Halleluja.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands