Clicky 

Job 22


Het antwoord van Elifaz
1 Toen zei Elifaz tegen Job:
2 Heeft God er iets aan als een mens wijs is? Nee, dat is alleen voor hemzelf nuttig.
3 De Almachtige God heeft er Zelf niets aan, als jij leeft zoals Hij het wil. Het levert Hem niets op, als jij eerlijk bent.
4 Zou Hij je soms straffen omdat je zoveel ontzag voor Hem hebt? Zou Hij daarom een rechtszaak tegen je begonnen zijn?
5 Nee, geef maar toe dat je vreselijk slecht bent. Geef maar toe dat je ontelbaar veel slechte dingen hebt gedaan.
6 Je hebt van mensen een onderpand gevraagd, zonder dat je daar het recht toe had. Je hebt de kleren afgenomen van mensen die toch al niets hadden.
7 Mensen die dorst hadden, heb je niet te drinken gegeven. Mensen die honger hadden, gaf je geen eten.
8 Je hebt je macht en je geld gebruikt om andere mensen hun grond af te nemen.
9 Maar weduwen en weeskinderen die om hulp kwamen vragen, stuurde jij weg zonder iets voor hen te doen.
10 Daarom ben je er nu zo slecht aan toe. Daarom ben je nu zo bang voor wat er nog kan gebeuren.
11 Het lijkt z� donker om je heen, dat je niet meer weet waar je heen moet. Je voelt je alsof je door het water wordt meegesleurd.
12 God woont ver weg in de hemel! Hij woont voorbij de hoogste sterren.
13 Daarom zeg jij: "Wat weet God nu van mij af? Kan Hij mij soms van z� ver zien en weten wat ik doe?
14 Hij kan mij heus niet zien door de wolkenlaag heen. Hij wandelt ver weg langs de hemel!"
15 Waarom wil je doorgaan op het slechte pad? Heel lang geleden deden de mensen dat ook.
16 Weet je wat er met hen gebeurde? V��rdat het hun tijd was, werden ze uit het leven weggerukt door een grote overstroming. (Elifaz heeft het hier over de tijd van Noach, toen God iedereen door een grote overstroming doodde omdat de mensen zo slecht waren. Lees Genesis 6 en verder.)
17 Want zij zeiden tegen God: "Ga toch weg! We hebben U niet nodig!" En: "Wat kan God ons doen?"
18 Het kon hun niets schelen dat Hij het was die ervoor had gezorgd dat ze zo rijk werden. Daarom wil ik niets met slechte mensen te maken hebben.
19 Eerlijke mensen zien dat het met zulke mensen slecht afloopt. Ze zijn er blij over en lachen hen uit.
20 Wat w�j bezitten, blijft bestaan. Maar alles wat z�j nog over hebben, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
21 Job, ga God weer dienen, dan zul je vrede hebben. Dan zal het weer goed met je gaan.
22 Luister alsjeblieft naar wat Hij zegt. Doe iets met zijn woorden.
23 Als je de Almachtige God weer gaat dienen, zal alles weer goed komen. Zorg dat je geen verkeerde dingen meer doet!
24 Gooi je goud weg. Gooi het weg alsof het niet m��r waard is dan stof of een handvol kiezelstenen.
25 Laat de Almachtige God je schat zijn. Maak H�m tot het kostbaarste wat je hebt.
26 Dan zul je van God genieten. Dan zul je Hem weer kunnen aankijken.
27 Als je dan tot Hem bidt, zal Hij je antwoorden. Dan zul je doen wat je Hem hebt beloofd.
28 Je zal altijd de goede beslissingen nemen. Gods licht zal altijd op je schijnen.
29 Als mensen je vernederen, zul je zeggen: "Ik zal weer opstaan!" Als ze je voor schut zetten, komt Hij je helpen.
30 Als jij voor schuldige mensen opkomt, zal Hij zelfs h�n redden. Hij zal naar je luisteren, omdat je Hem dient.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands