Clicky 

Ezra 6


Koning Darius geeft toestemming om verder te bouwen
1 Toen gaf koning Darius bevel om dit in de bibliotheek van de schatkamer in Babel uit te zoeken.
2 In Achmeta, een stad in de provincie Medi�, werd een boekrol gevonden waarin over de herbouw van de tempel werd geschreven. Daarin stond:
3 'In het jaar dat Kores koning werd, gaf Kores dit bevel: De tempel van God in Jeruzalem moet worden herbouwd. Er moeten weer offers gebracht kunnen worden. Ook moet er opnieuw een stevig fundament worden gelegd. De tempel moet 60 el (30 m) hoog en 60 el (30 m) breed worden.
4 De muren moeten worden gebouwd van drie rijen grote stenen en ��n rij nieuwe houten balken. Alles moet uit de koninklijke schatkist worden betaald.
5 Ook moeten de gouden en zilveren voorwerpen worden teruggegeven die Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft meegenomen naar Babel. Ze moeten worden teruggebracht naar de tempel in Jeruzalem. Daar moeten ze op hun plaats worden teruggezet.'
6 Toen schreef koning Darius de volgende brief aan Tatnai, Setar-Boznai en hun ambtenaren: "Aan Tatnai, bestuurder van de provincie ten zuiden van de Rivier, en Setar-Boznai en de ambtenaren van de provincie ten zuiden van de Rivier. U moet de Judee�rs en hun leiders die de tempel van God herbouwen, met rust laten. U mag hen niet tegenhouden.
7 De tempel van God mag op zijn oude plek worden herbouwd.
8 U moet de Judeese leiders betalen uit de belastingen die u uit die provincie binnenkrijgt, zodat ze genoeg geld hebben om het werk te kunnen doen.
9 Verder moet u hun geven wat er nodig is voor de brand-offers voor de God van de hemel: jonge stieren, mannetjes-schapen en lammetjes, en graan, zout, wijn en olijf-olie. De priesters in Jeruzalem zullen u precies vertellen wat er nodig is. Zorg dat ze elke dag krijgen wat er nodig is.
10 Want ik wil dat zij de God van de hemel de offers kunnen brengen en voor mij en mijn zonen kunnen bidden.
11 Wie niet gehoorzaamt aan deze bevelen, zal worden opgehangen aan een paal die uit zijn eigen huis zal worden gerukt. En zijn huis zal worden verwoest.
12 De God die daar in die tempel wil wonen, zal alle koningen en alle volken doden die proberen deze tempel in Jeruzalem weer te verwoesten. Ik, Darius, heb deze bevelen gegeven. Zorg ervoor dat ze snel en goed worden uitgevoerd!"

De tempel is klaar
13 Tatnai, Setar-Boznai en al hun ambtenaren deden toen precies wat de koning had bevolen.
14 De leiders van de Judee�rs bouwden voorspoedig verder. In die tijd waren Hagga� en Zacharia, de zoon van Iddo, hun profeten. Zoals God en koning Kores, koning Darius en later koning Artasasta hadden bevolen, maakten ze het werk aan de tempel helemaal af.
15 Op de derde dag van de maand Addar waren ze klaar. Darius was toen zes jaar koning.
16 Toen vierden de Isra�lieten, de priesters, de Levieten en alle anderen die uit Babel waren teruggekomen een groot feest. Op dat feest werd de tempel van God plechtig in gebruik genomen.
17 Ze offerden 100 stieren, 200 mannetjes-schapen en 400 lammetjes. Ook offerden ze twaalf mannetjes-geiten om vergeving te vragen voor alles wat Isra�l verkeerd had gedaan tegen God: voor elke stam ��n geit.
18 De priesters en Levieten werden in groepen ingedeeld. Die groepen moesten om de beurt dienst doen in de tempel van de God die in Jeruzalem woont, zoals Mozes had bevolen.
19 Op de 14e dag van de eerste maand vierden de mensen die uit Babel waren teruggekomen het Paasfeest (Met het Paassfeest vierden de Isra�lieten dat hun volk lang geleden door God uit de slavernij in Egypte was gered. In Exodus 12:1-14 is te lezen hoe het Paasfeest gevierd moest worden.).
20 Want tegen die tijd hadden alle priesters en Levieten zich klaargemaakt voor de Heer. Ze slachtten het paaslam voor alle mensen die uit Babel waren teruggekomen. Ook voor de priesters en zichzelf.
21 Niet alleen de Judee�rs die teruggekomen waren uit Babel aten het paaslam, maar ook een groot aantal mensen van andere volken die in Juda woonden. Zij wilden voortaan niet meer hun eigen goden dienen. Ze wilden voortaan de Heer, de God van Isra�l, aanbidden.
22 Daarna vierden ze zeven dagen lang het Feest van de Ongegiste Broden. (Het Feest van de Ongegiste Broden werd direct na het Paasfeest gevierd. Lees Exodus 12:15-20.) Ze waren heel erg blij. Want de Heer had ervoor gezorgd dat de koning van Assur (Bedoeld wordt koning Darius van Perzi�, die ook koning geworden was over het land Assur.) wilde meewerken aan de herbouw van de tempel van de God van Isra�l.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands