Clicky 

Ezra 10


Het plan
1 Ezra huilde terwijl hij deze dingen bad. Hij wierp zich op de grond, v��r de tempel van God. Intussen kwamen er steeds meer mensen naar hem toe, mannen, vrouwen en kinderen. Want iedereen had heel erg spijt en huilde luid.
2 Sechanja, de zoon van Jehi�l, uit de familie van Elam, zei tegen Ezra: "We hebben heel erg verkeerd gedaan tegen onze God, toen we met vrouwen van andere volken trouwden. Toch is er nog hoop voor Isra�l.
3 Laten we daarom een verbond sluiten met onze God. We beloven Hem dat we alle vrouwen die van een ander volk zijn, zullen wegsturen, met hun kinderen. Als jij en alle andere mensen die diep ontzag hebben voor God vinden dat we dat moeten doen, zullen we dat doen. We zullen doen wat er in de wet staat.
4 Sta op, Ezra, en doe wat je doen moet. Wij zullen je helpen om te doen wat er moet gebeuren."
5 Toen stond Ezra op. Hij liet de leiders van de priesters en van de Levieten zweren dat ze zouden doen wat ze hadden beloofd.
6 Toen vertrok Ezra uit de tempel. Hij ging naar de kamer van Johanan, de zoon van Eljasib. Daar bleef hij die nacht. Hij at niets en dronk niets. Want hij treurde erover dat de mensen die in Babel hadden gewoond, ontrouw waren geworden aan God.

De vergadering
7 Toen liet hij in heel Juda en heel Jeruzalem bekend maken dat alle mensen die in Babel hadden gewoond, naar Jeruzalem moesten komen.
8 De leiders hadden het volgende besloten: iedereen moest er binnen drie dagen zijn. Was hij er dan niet, dan zou hem alles wat hij had, worden afgenomen. En hij zou het land uitgezet worden.
9 Zo kwamen alle mannen van de stammen van Juda en Benjamin binnen drie dagen naar Jeruzalem. Op de 20e dag van de negende maand was iedereen er. Alle mensen gingen op het plein voor de tempel zitten. Ze rilden, omdat het zo'n ernstige zaak was, en omdat het hard regende.
10 De priester Ezra stond op en zei tegen hen: "Jullie zijn ontrouw geweest aan de Heer God. Want jullie zijn met vrouwen van andere volken getrouwd. Daardoor is de schuld van het volk Isra�l nog groter geworden dan die al was.
11 Geef nu toe aan de Heer, de God van jullie voorvaders, dat jullie verkeerd hebben gedaan, en wees Hem gehoorzaam. Hij wil niet dat jullie leven met mensen van andere volken, dus ook niet met deze vrouwen. Stuur hen dus weg."
12 Het volk antwoordde: "We zullen doen wat u zegt.
13 Maar er zijn hier heel veel mensen, en het regent hard. We kunnen niet buiten blijven staan. We kunnen dit niet binnen ��n of twee dagen regelen. Want heel veel mannen hier zijn met vrouwen van andere volken getrouwd.
14 Laten we het werk verdelen over onze leiders. Alle mannen die met vrouwen van andere volken zijn getrouwd, moeten naar de leiders en rechters van hun stad gaan. Die zullen hun dan zeggen wat er moet gebeuren. Dan zal onze God hierover niet langer boos op ons zijn."
15 Alleen Jonatan de zoon van Asa�l, en Jehazia de zoon van Tikva waren het er niet mee eens. Toen begonnen ook Mesullam en de Leviet Sabbetai te protesteren.
16 Maar verder waren alle mannen die in Babel hadden gewoond het er mee eens. Ezra wees een aantal familiehoofden aan en schreef hun namen op een lijst. Zij moesten allemaal in hun eigen familie nagaan wie er met een vrouw van een ander volk waren getrouwd. Ze begonnen daarmee op de eerste dag van de tiende maand.
17 Op de eerste dag van de eerste maand waren ze daarmee klaar.

De namenlijst
18 Dit is de lijst van mannen die met buitenlandse vrouwen waren getrouwd: Van de priesters waren dat: uit de familie van Jozua: de zoon van Jozadak en zijn broers: Ma�seja, Eli�zer, Jarib en Gedalja.
19 Ze beloofden plechtig dat ze hun vrouwen zouden wegsturen. Ze moesten een mannetjes-schaap van hun kudde offeren om vergeving te krijgen.
20 Uit de familie van Immer: Hanani en Zebadja.
21 Uit de familie van Harim: Ma�seja, Elia, Semaja, Jehi�l en Uzzia.
22 Uit de familie van Pashur: Eljo�nai, Ma�seja, Isma�l, Netane�l, Jozabad en Elasa.
23 Van de Levieten: Jozabad, Sime�, Kelaja (dat is Kelita), Petaja, Juda en Eli�zer.
24 Van de zangers: Eljasib.
25 Van de poortwachters: Sallum, Telem en Uri. Van de rest van de Isra�lieten: Uit de familie van Paros: Ramja, Jezzia, Malkia, Miamin, Eleazar, Malkia en Benaja.
26 Uit de familie van Elam: Mattanja, Zecharja, Jehi�l, Abdi, Jeremot en Elia.
27 Uit de familie van Zattu: Eljo�nai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Zabad en Aziza.
28 Uit de familie van Bebai: Johanan, Hananja, Zabbai en Atlai.
29 Uit de familie Bani: Mesullam, Malluch, Adaja, Jasub, Seal en Jeramot.
30 Uit de familie van Pahat-Moab: Adna, Kelal, Benaja, Ma�seja, Mattanja, Bezale�l, Binnu� en Manasse.
31 Uit de familie van Harim: Eli�zer, Jissia, Malkia, Semaja, Simeon,
32 Benjamin, Malluch en Semarja.
33 Uit de familie van Hassum: Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Sime�.
34 Uit de familie van Bani: Ma�di, Amram, U�l,
35 Benaja, Bedeja, Keluhi,
36 Vanja, Meremot, Eljasib,
37 Mattanja, Mattenai, Ja�sai,
38 Bani, Binnu�, Sime�,
39 Selemja, Natan, Adaja,
40 Machnadbai, Sasai, Sarai,
41 Azare�l, Selemja, Semarja,
42 Sallum, Amarja en Jozef.
43 Uit de familie van Nebo: Jehi�l, Mattitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Jo�l, en Benaja.
44 Al deze mannen waren met vrouwen van andere volken getrouwd. Sommige van deze vrouwen hadden ook kinderen gekregen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands