Clicky 

Ezechi�l 1


Ezechi�l ziet vier hemelse wezens
1 In het 30e jaar (Waarschijnlijk bedoelt Ezechi�l hiermee: 'Toen ik 30 jaar werd.' Ezechi�l had eigenlijk vanaf zijn 30e als priester in de tempel moeten gaan dienen. Lees Numeri 4:3. Maar dat kon niet, doordat hij in Babyloni� moest wonen. Maar God gaf hem een andere taak: de taak van profeet.) zag ik de hemel opengaan. God liet mij dingen zien. Ik zag het v��r me als in een droom. Dat gebeurde op de vijfde dag van de vierde maand. Ik woonde bij de rivier de Kebar in Babyloni�. Ik woonde daar samen met de andere mensen die uit Juda gevangen waren meegenomen naar dat land.
2 Dat was vijf jaar nadat koning Jojachin gevangen meegenomen was naar Babel. (Lees 2 Koningen 24:8-12.)
3 Ik ben priester Ezechi�l, de zoon van Buzi, en woon bij de rivier de Kebar in het land van de Babyloni�rs. Daar kwam Gods Geest over mij en sprak de Heer krachtig tegen mij.
4 Dit was wat ik zag. Er kwam plotseling een stormwolk uit het noorden, een enorme wolk met een stralende glans er omheen. Binnen in de wolk was een vuur. En in dat vuur zag ik iets dat schitterde als gloeiendheet metaal.
5 Toen zag ik midden in de vuurgloed de gestalten van vier wezens.
6 Ze zagen er mensachtig uit, maar ze hadden vier gezichten en vier vleugels.
7 Hun benen waren gewoon recht, maar hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glanzend als gepoetst koper.
8 Ze hadden mensenarmen onder hun vleugels. Ze hadden gezichten en vleugels.
9 De vleugels zaten in paren aan ��n van hun zijden. De wezens konden elke kant opgaan, zonder hun lichaam te draaien. Elk wezen ging recht vooruit.
10 Hun gezicht leek op dat van een mens. En aan de rechterkant was het gezicht van een leeuw, aan de linkerkant het gezicht van een os. Ook hadden ze alle vier het gezicht van een adelaar.
11 Het bovenste paar van hun vleugels was naar boven uitgespreid. Die vleugels raakten de vleugels van de anderen. Hun twee andere vleugels bedekten hun lichaam.
12 En ze gingen alle vier recht vooruit. Ze gingen waarheen de Geest het wilde, zonder hun lichaam te draaien.
13 De wezens straalden als gloeiendhete kolen in het vuur. Tussen de wezens zag ik iets wat leek op brandende fakkels. Dat vuur bewoog zich heen en weer tussen de wezens. Er kwam een fel licht af en er schoten bliksemstralen uit.
14 De wezens bewogen zich zo snel dat ze bliksemstralen leken.
15 Terwijl ik naar de wezens stond te kijken, zag ik opeens dat er op de grond naast elk wezen een soort wiel was. (Deze wielen zitten rondom vol ogen. Lees vers 18; Daarom kan ook: 'een wezen dat op een wiel leek.')
16 Die wielen leken van turkoois (Turkoois is een blauwgroene edelsteen.). Ze waren alle vier hetzelfde. En het leek alsof er binnen elk wiel n�g een soort wiel was.
17 De wielen konden elke kant op gaan. Ze hoefden zich niet om te keren als ze een andere kant op gingen.
18 De velgen van de wielen waren ontzagwekkend hoog. En ze zaten rondom helemaal vol ogen.
19 Als de wezens bewogen, gingen de wielen naast hen mee. Als de wezens opstegen, stegen ook de wielen op.
20 De wezens gingen waarheen de Geest het wilde, en de wielen gingen tegelijk met hen mee. Want de geest van de wezens was ook in de wielen.
21 Als de wezens bewogen, gingen de wielen mee. Als de wezens stilhielden, stonden ook de wielen stil. Als de wezens opstegen, stegen ook de wielen op. Want de geest van de wezens was ook in de wielen.

Ezechi�l ziet de Heer op zijn troon
22 Boven de hoofden van de wezens zag ik iets wat leek op een enorme koepel van ijs (In het bijbelboek OPENBARING ziet Johannes dit ook. Hij beschrijft het als glas. Lees Openbaring 4:6.). Hij was ontzagwekkend groot.
23 Elk wezen strekte twee van zijn vleugels uit onder de koepel. Die vleugels raakten de uitgestrekte vleugels van de andere wezens. En met twee vleugels bedekte elk wezen zijn lichaam aan de voorkant en de achterkant.
24 Als ze vlogen, maakten hun vleugels een dreunend geluid als de zee, als de donder, als een oprukkend leger, als de stem van de Almachtige God. Als ze stilhielden, lieten ze hun vleugels hangen.
25 Toen hoorde ik een stem spreken van boven de koepel die boven hun hoofd was. De wezens lieten hun vleugels hangen en hielden stil.
26 Daarna zag ik boven de koepel iets wat er uitzag als een troon van saffier. En op dat wat op een troon leek, zag ik Iemand zitten. Hij had de gestalte van een mens.
27 Hij glansde als gloeiendheet metaal. Het leek alsof er vuur binnen in Hem was. Vanaf zijn middel naar boven en vanaf zijn middel naar beneden leek het alsof Hij helemaal van vuur was, met een stralende gloed er omheen.
28 Het licht van die gloed leek op het licht van de regenboog die in de regentijd in de wolken te zien is. Zo zag ik de stralende aanwezigheid van de Heer. Toen ik die zag, viel ik op de grond neer. En ik hoorde Hem tegen mij spreken.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands