Clicky 

Deuteronomium 34


De dood van Mozes
1 Daar, in de vlakte van Moab, klom Mozes toen de berg Nebo op. Dat is ��n van de bergen van de Pisga die tegenover Jericho liggen. Vanaf die berg liet de Heer hem het hele land zien, vanaf het gebied van Gilead tot aan het gebied van Dan,
2 het hele gebied van Naftali, het gebied van Efra�m en Manasse, het hele gebied van Juda tot aan de Grote Zee,
3 het Zuiderland en de vlakte in het dal van Jericho (de Palmstad) tot aan Zoar.
4 De Heer zei tegen hem: "Dit is het land dat Ik aan Abraham, Iza�k en Jakob heb beloofd toen Ik hen zwoer: 'Ik zal dit land aan je familie n� jou geven.' Ik heb het je nu laten zien. Maar je zal niet oversteken om er binnen te gaan."
5 Toen stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in het land Moab, zoals de Heer had gezegd.
6 En de Heer begroef hem in een dal in het land Moab, bij Bet-Peor. Nog steeds weet niemand waar zijn graf is.
7 Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet slecht geworden en hij was nog steeds sterk.
8 De Isra�lieten treurden 30 dagen lang over Mozes in de vlakte van Moab.
9 En Jozua, de zoon van Nun, was vol van de Geest van wijsheid. Want Mozes had hem v��r zijn dood de handen opgelegd. De Isra�lieten gehoorzaamden hem, zoals de Heer had bevolen.
10 Er is nooit meer een profeet in Isra�l geweest met wie de Heer z� persoonlijk sprak. Hij sprak direct met Mozes, zoals iemand spreekt met zijn vriend.
11 Door niemand anders heeft de Heer nog zulke machtige dingen gedaan. Niemand anders heeft later nog zulke wonderen gedaan als Mozes deed in Egypte.
12 Niemand heeft meer zulke indrukwekkende dingen gedaan als Mozes voor Isra�l heeft gedaan.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands