Clicky 

2 Koningen 3


Koning Joram en de strijd tegen de koning van Moab
1 Toen Josafat 18 jaar koning van Juda was, werd Joram, de zoon van Achab, koning van Isra�l. Hij regeerde 12 jaar in Samaria.
2 Hij leefde niet zoals de Heer het wil. Maar hij was niet zo slecht als zijn vader en moeder. Hij liet het beeld van Ba�l dat zijn vader had neergezet, weghalen.
3 Maar verder deed hij dezelfde slechte dingen als Jerobeam, de zoon van Nebat, aan Isra�l had geleerd. (Elke keer als dit er staat, wordt bedoeld dat de koning de gouden kalveren bleef aanbidden die koning Jerobeam had laten neerzetten, en dat hij het volk niet volgens Gods wetten leidde. Lees 1 Koningen 12:26-32.)
4 Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Hij betaalde aan de koning van Isra�l belasting. Die belasting bestond uit 100.000 lammetjes en 100.000 schapen plus de wol daarvan.
5 Maar toen Achab was gestorven, kwam de koning van Moab in opstand tegen de koning van Isra�l.
6 Daarom riep koning Joram zijn hele leger bij elkaar.
7 En hij liet aan koning Josafat van Juda vragen: "De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u mij helpen in de oorlog tegen Moab?" Josafat antwoordde: "Ik zal meegaan. Ik, mijn leger en mijn paarden staan voor u klaar.
8 Over welke weg wilt u tegen hem optrekken? Hij antwoordde: "Over de weg naar de woestijn van Edom."
9 Zo ging de koning van Isra�l met de koning van Juda op weg naar Moab. Ook de koning van Edom ging mee. Maar toen ze zeven dagen hadden gereisd, was er geen water voor het leger en de dieren.
10 Toen zei de koning van Isra�l: "De Heer wil ons drie�n zeker in de macht van de koning van Moab geven!"
11 Maar Josafat vroeg: "Is hier niet een profeet van de Heer? Dan kan hij voor ons aan de Heer om raad vragen." E�n van de dienaren van de koning van Isra�l zei: "Elisa is hier, de zoon van Safat. Hij heeft vroeger Elia gediend."
12 Josafat zei: "De Heer spreekt door hem." Toen gingen koning Joram, koning Josafat en de koning van Edom naar Elisa toe.
13 Maar Elisa zei tegen koning Joram van Isra�l: "Wat komt u bij mij doen? Ga maar naar de profeten van uw vader en moeder!" De koning van Isra�l antwoordde: "Nee, want de Heer wil ons in de macht van de koning van Moab geven!"
14 Toen zei Elisa: "Ik zweer bij de Heer van de hemelse legers, de God die ik dien: als koning Josafat van Juda niet bij u was geweest, zou ik u niet eens aankijken!
15 Maar goed, haal voor mij iemand die op de citer kan spelen." Toen de man op zijn citer speelde, kwam de Geest van de Heer over Elisa.
16 Hij zei: "Dit zegt de Heer: Laat in dit dal een groot aantal greppels graven.
17 U zal geen wind voelen en geen stortregen zien, maar toch zal dit dal vollopen met water. Dan kunnen u en uw dieren drinken.
18 Maar dat is maar een kleinigheid die de Heer voor u zal doen. Want Hij zal u bovendien de overwinning over de koning van Moab geven.
19 U zal alle steden met muren, de beste steden van Moab, veroveren. U zal alle fruitbomen omhakken, alle waterbronnen dichtgooien en alle akkers bederven met stenen."
20 De volgende morgen, op de tijd dat het ochtend-offer moest worden gebracht, (Hier wordt bedoeld: het tijdstip dat in de tempel van de Heer elke dag het ochtend-offer gebracht zou moeten worden. Het wordt hier alleen genoemd om de tijd aan te geven.) kwam er zoveel water uit de richting van Edom stromen, dat het dal onderliep.
21 De Moabieten hoorden dat de koningen er met hun legers aankwamen. Daarom riepen ze alle mannen op die konden strijden. Ook de oudere mannen. Ze stelden hun leger op aan de grens van hun land.
22 Toen de volgende morgen de opkomende zon op het water scheen, leek het water wel bloed.
23 De Moabieten zagen dat en zeiden: "Dat is bloed! De koningen hebben zeker ruzie gekregen en nu hebben hun legers elkaar gedood! Kom, we gaan ze beroven!"
24 Maar toen ze bij het leger van Isra�l aankwamen, sprongen de Isra�lieten op hen af en versloegen de Moabieten. De Moabieten sloegen voor hen op de vlucht.
25 De Isra�lieten verwoestten de steden, gooiden de akkers vol met stenen, gooiden alle waterbronnen dicht en hakten de fruitbomen om. Ze hadden zo veel stenen gebruikt, dat alleen de stad Kir-Hareset nog overeind stond. Toen slingeraars Kir-Hareset omsingelden en beschoten,
26 zag de koning van Moab dat hij de stad niet zou kunnen houden. Daarom probeerde hij met 700 mannen vanuit de stad een aanval te doen op het leger van de koning van Edom. Maar zijn plan mislukte.
27 Toen nam hij zijn oudste zoon, die na hem koning zou worden, en offerde hem als brand-offer op de muur. Daar waren de mannen van Isra�ls leger z� woedend over, dat ze wegtrokken van de stad en naar hun land teruggingen.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands