Clicky 

1 Koningen 11


Salomo wordt ontrouw aan de Heer
1 Maar koning Salomo was met veel buitenlandse vrouwen getrouwd. Hij was namelijk niet alleen getrouwd met de dochter van de Farao, maar ook met vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidoni� en met vrouwen van de Hetieten.
2 Toch had de Heer over die volken tegen de Isra�lieten gezegd: 'Jullie mogen niet met hen trouwen, en zij mogen niet met jullie trouwen. Want ze zouden jullie verleiden om hun goden te gaan dienen.' Maar van zulke vrouwen hield koning Salomo.
3 Hij had 700 vrouwen die prinsessen waren en 300 bijvrouwen (Voor een bijvrouw was geen bruidsprijs betaald. Vaak was ze een slavin.). En zijn vrouwen maakten hem ontrouw aan de Heer.
4 Want toen Salomo oud was geworden, haalden zijn vrouwen hem over om hun goden te gaan dienen. Daardoor diende hij niet meer met zijn hele hart zijn Heer God zoals zijn vader David had gedaan.
5 Zo aanbad Salomo Astarot (Astarot was een godin van de vruchtbaarheid.), de godin van de Sidoni�rs, en Milkom, de god van de Ammonieten.
6 Salomo leefde dus niet meer zoals de Heer het wil. Hij diende de Heer niet meer met zijn hele hart zoals zijn vader David had gedaan.
7 In die tijd bouwde Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem ook een altaar voor Kamos, de god van Moab, en voor Moloch, de god van de Ammonieten.
8 Hij bouwde ook altaren voor de andere goden van zijn buitenlandse vrouwen, die wierook-offers en vlees-offers aan hun eigen goden brachten.
9 Daarom werd de Heer kwaad op Salomo. Want hij was niet langer trouw aan de Heer, de God van Isra�l die twee keer naar hem toe was gekomen.
10 De Heer had hem duidelijk gezegd dat hij geen andere goden mocht aanbidden. Maar hij deed niet wat de Heer gezegd had.
11 Daarom zei de Heer tegen Salomo: "Je hebt je niet gehouden aan mijn verbond en aan de wetten die Ik je heb gegeven. Daarom zal Ik dit koninkrijk van jou afscheuren en aan je dienaar geven.
12 Maar Ik zal dat niet doen zo lang jijzelf nog leeft, vanwege mijn belofte aan je vader David. Maar Ik zal het losscheuren van je zoon.
13 Maar Ik zal niet het hele land afscheuren: Ik zal ��n stam (Eigenlijk twee stammen: Juda en Benjamin. Lees 12 vers 21; Maar de stam van Benjamin was maar heel erg klein en zijn gebied grensde aan dat van de stam van Juda. Daarom wordt er meestal alleen van Juda gesproken.) aan je zoon geven, vanwege mijn belofte aan je vader David (Lees 2 Samuel 7:16.) en vanwege Jeruzalem, dat Ik heb uitgekozen (Jeruzalem lag in het eigen gebied van de stam van Juda en God had Jeruzalem uitgekozen om te wonen: daar stond de tempel.)."

Salomo's vijanden Hadad en Rezon
14 En de Heer zorgde ervoor dat Salomo een vijand kreeg, (God had van tevoren gezegd dat Hij dat zou doen als Salomo niet leefde zoals Hij het wil. Lees 2 Samuel 7:14.) namelijk Hadad uit Edom. (Hadad was een zoon van de koning van Edom.)
15 Dat kwam zo: David had Edom verslagen. Davids aanvoerder Joab was toen naar het slagveld gegaan om de gedode soldaten te begraven. Toen had hij ook alle mannen in Edom gedood.
16 Joab was zes maanden met het leger van Isra�l in Edom gebleven, totdat ze er alle mannen hadden gedood.
17 Maar Hadad was uit Edom naar Egypte gevlucht, samen met een aantal dienaren van zijn vader. Hadad was toen nog heel jong.
18 Ze waren via Midian en Paran naar de koning van Egypte gevlucht. Ook uit Paran hadden ze een aantal mannen meegenomen. De Farao had hem een huis gegeven en ervoor gezorgd dat hij te eten had. Ook gaf hij hem land.
19 En de Farao was z� bevriend geraakt met Hadad, dat Hadad mocht trouwen met de zus van de vrouw van de Farao, dus met de zus van koningin Tachpenes.
20 Ze kregen een zoon en noemden hem Genubat. Tachpenes liet hem verzorgen en opvoeden in het paleis van de Farao. Zo groeide hij op bij de zonen van de Farao.
21 Toen Hadad in Egypte hoorde dat David was gestorven en dat ook aanvoerder Joab dood was, zei Hadad tegen de Farao: "Ik wil graag naar mijn land teruggaan."
22 Maar de Farao vroeg hem: "Waarom wil je dat? Wat kom je bij mij dan tekort, dat je opeens naar je land terug wilt gaan?" Hij antwoordde: "Niets. Maar ik wil t�ch graag gaan."
23 God zorgde ervoor dat Salomo n�g een vijand kreeg: Rezon, de zoon van Eljada. Dat kwam zo: Rezon was vroeger weggevlucht van zijn heer Hadadezer, de koning van Zoba toen David Hadadezer had verslagen.
24 Rezon verzamelde toen een aantal mannen en vormde met hen een bende. Hij was daarvan de aanvoerder. David wilde hen doden, maar ze vluchtten naar Damaskus. Daar bleven ze wonen. Rezon werd koning van Damaskus.
25 Hij was een vijand van Isra�l zolang Salomo leefde. Ook Hadad deed Isra�l veel kwaad. Hij werd koning van Aram en haatte Isra�l.

Jerobeam
26 Ook Jerobeam, een dienaar van Salomo, kwam in opstand tegen de koning. Hij was de zoon van Nebat, uit Zereda. Hij was uit de stam van Efra�m. Zijn moeder was weduwe en heette Zerua.
27 Hij kwam in opstand tegen koning Salomo. Dat kwam zo. Salomo liet de Millo-burcht bouwen en de scheur in de 'Stad van David' repareren.
28 Jerobeam deed zijn werk goed. Toen Salomo zag dat hij zijn werk goed deed, maakte hij hem opzichter over de arbeiders uit de stam van Jozef (De stam van Jozef bestond uit de stammen van Efra�m en Manasse, de zonen van Jozef.).
29 Toen Jerobeam op een keer de stad Jeruzalem uitging, ontmoette hij buiten op de weg de profeet Ahia uit Silo. Ahia had een nieuwe mantel aan. Ze waren alleen, er was verder niemand.
30 Ahia trok zijn nieuwe mantel uit en scheurde die in twaalf stukken.
31 Hij zei tegen Jerobeam: "Pak tien stukken. Want dit zegt de Heer, de God van Isra�l: Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren en Ik geef tien stammen aan jou.
32 Maar ��n stam zal van Salomo blijven, vanwege mijn belofte aan mijn dienaar David (God deed die belofte aan David toen David aan God vertelde dat hij graag een tempel voor Hem wilde bouwen. Lees 2 Samuel 7:12-16.) en vanwege Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Isra�l heb uitgekozen.
33 Ik doe dit omdat Salomo Mij heeft verlaten. Hij is andere goden gaan aanbidden: Astarot, de godin van de Sidoni�rs, Kamos, de god van de Moabieten, en Milkom, de god van de Ammonieten. Hij heeft niet geleefd zoals Ik het wil. Want hij heeft zich niet gehouden aan mijn wetten en leefregels zoals zijn vader David heeft gedaan. Daardoor heeft heel Isra�l Mij verlaten. Ze zijn andere goden gaan dienen.
34 Maar Ik zal hem het koninkrijk niet afnemen. Hij zal nog zijn leven lang koning mogen blijven. Want dat heb Ik beloofd aan mijn dienaar David. Hem had Ik uitgekozen en hij heeft zich aan mijn wetten en leefregels gehouden.
35 Maar Ik zal het koninkrijk van Salomo's zoon afnemen. Daarvan zal Ik tien stammen aan jou geven.
36 Aan zijn zoon zal Ik ��n stam geven. Want Ik wil dat er altijd een zoon van David koning zal zijn in Jeruzalem, de stad die Ik heb uitgekozen en waar Ik wil wonen.
37 Maar jou zal Ik koning maken over alles wat je wil hebben. Je zal koning worden van Isra�l.
38 Maar je moet Mij altijd gehoorzamen. Je moet leven zoals Ik het wil. Je moet je houden aan mijn wetten en leefregels, zoals mijn dienaar David heeft gedaan. Dan zal Ik met je zijn. Dan zal altijd ��n van jouw zonen koning zijn, net zoals bij David. Ik zal Isra�l aan jou geven.
39 Zo zal Ik de familie van David vernederen. Maar niet voor altijd."
40 Salomo probeerde Jerobeam te doden. Maar Jerobeam vluchtte naar Egypte. Hij ging naar koning Sisak van Egypte. Daar bleef hij wonen totdat Salomo gestorven was.
41 De rest van wat Salomo allemaal heeft gedaan, en ook zijn wijsheid, staat opgeschreven in het 'Boek van koning Salomo.' (Het is niet bekend wat dit voor boek is.)
42 Salomo heeft 40 jaar in Jeruzalem over heel Isra�l geregeerd.
43 En Salomo stierf en werd begraven in de 'Stad van David.' Zijn zoon Rehabeam werd na hem koning.


Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

copyright 2013 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands