Zijn er boeken die ontbreken in de Bijbel?

VRAAG: Zijn er boeken die ontbreken in de Bijbel?

ANTWOORD:

Na eerst te beweren dat de gecanoniseerde Evangelies onbetrouwbare verslagen zijn, stelt de "Da Vinci Code" vervolgens dat andere, niet-gecanoniseerde werken wél betrouwbare verslagen over het leven van Jezus zijn.

Geen enkele van de niet-gecanoniseerde geschriften kan de algemene criteria voor historische betrouwbaarheid doorstaan.

  • Ten eerste werden de meeste van deze werken, zoals het Evangelie van Thomas, lang na de beschreven gebeurtenissen geschreven; op zijn minst een eeuw later.
  • Ten tweede wordt beweerd dat deze werken werden geschreven door apostelen of andere bekende kerkleiders, hoewel deze mensen toen al lang dood waren. Met andere woorden: de niet-gecanoniseerde geschriften bevatten vaak al meteen duidelijk bedrog.
  • Ten derde was de verspreiding van deze geschriften zo beperkt, dat we in veel gevallen niet eens de beschikking hebben over een volledig manuscript. We zijn daardoor op geen enkele manier in staat om de nauwkeurigheid van hun overlevering door de tijd te bevestigen.
  • Ten vierde bestaat er weinig of geen ondersteuning door andere bronnen uit de oudheid voor hun feitelijke beweringen.
Met dank aan "Deciphering the Da Vinci Code" (oftewel: "Het ontcijferen van de Da Vinci Code") door Craig A. Smith.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen