Is Jezus God?

VRAAG: Is Jezus God?

ANTWOORD:

Volgens de "Da Vinci Code" werd Jezus tot ongeveer 325 na Christus door de vroege kerk slechts als een menselijk profeet beschouwd. Toen besloot het Concilie van Nicea dat Christenen vanaf dat moment verplicht werden in de Godheid van Jezus te geloven.

Eén van de eerste Christelijke schrijvers, Saulus van Tarsus, geloofde duidelijk dat Jezus God was. Saulus (ook bekend als Paulus) schreef tussen 50 en 68 een groot aantal duidelijke uitspraken over de Godheid van Jezus (zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 8:5-6 of Filippenzen 2:5-7). Deze Schriftteksten werden alom door de vroege kerk gebruikt in de erediensten.

Ook niet-bijbelse teksten bevestigen dat Jezus door de vroegste Christenen - al lang voor de 4e eeuw - als God werd aanbeden.1 Het is interessant dat de "Da Vinci Code" de kruisiging van Christus bijna volledig negeert, omdat deze door diverse niet-Bijbelse verslagen wordt bevestigd.2

Misschien is dit wel een doelbewuste "vergissing", omdat Jezus' eigen beweringen over Zijn Goddelijkheid de beste verklaring zijn voor de vijandigheid van de Joodse leiders ten opzichte van Jezus; een vijandigheid die uiteindelijk tot Zijn kruisiging leidde (Johannes 10:33, Matteüs 26:63-66).

Met dank aan "Deciphering the Da Vinci Code" (oftewel: "Het ontcijferen van de Da Vinci Code") door Craig A. Smith.

Voetnoten

1 Plinius de Jongere, de Romeinse gouverneur van Bithynië in Klein-Azië aan het einde van de eerste eeuw, schreef bijvoorbeeld rond 112 na Christus aan keizer Trajanus dat hij had waargenomen dat Christenen Christus "als een god" toezongen.
2 Dit feit was zo wijds bekend dat Lucianus, een Romeins satirist in de 2e eeuw, hiervan gewag maakte in één van zijn komedies.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen