God is eeuwig

VRAAG: God is eeuwig - Wat betekent dat?

ANTWOORD:

De Bijbel vertelt ons consequent dat God eeuwig is. God bestond al voordat de aarde en de tijd bestonden. Het concept van “de eeuwigheid” roept vragen in ons op. God werd niet geschapen. Dat is moeilijk te begrijpen, omdat alles wat wij met onze zintuigen ervaren ooit door iemand of iets werd gemaakt. Maar de Bijbel zegt niet dat ons heelal uit het niets begon; er staat: “In het begin maakte God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Dit is niet het begin van alles wat bestaat; het is slechts één begin: het materiële universum, Gods schepping van het leven en van de mens. Gods eigen bestaan strekt zich uit tot in de eeuwigheid.

“De eigenschap van eeuwigheid betekent dat God eindeloos bestaat. Zijn bestaan strekt zich eindeloos uit in het verleden en in de toekomst (vanaf de plaats die wij in de tijd innemen), zonder enige onderbrekingen of beperkingen veroorzaakt door een opeenvolging van gebeurtenissen.” - Charles Ryrie1

God is eeuwig - Zijn natuur
God is eeuwig. Dit is Zijn aard: dat is Wie Hij is. De eeuwigheid omvat zoveel meer, met betrekking tot God, dan de meeste mensen denken. De eeuwigheid openbaart de natuur en het karakter van God zelf.

  • Gods natuur heeft geen begin en geen einde.
  • God wordt niet beperkt door een reeks momentopnames.
  • God reikt in alle eeuwigheid Zijn hand uit naar de mens.
Omdat God eeuwig is, zijn ruimte en tijd geen voorboden van God. Zij zijn een onderdeel van “alle dingen” die door Hem geschapen werden en die Hij “voor Zichzelf en door Zichzelf heeft gemaakt” (Openbaring 4:11; Hebreeën 2:10). De eeuwigheid is meer dan eindeloze tijd. Een eeuwigheid zonder einde of een eeuwigheid zonder begin is nog steeds niet de eeuwigheid van God. De eeuwigheid van God, de eeuwige IK BEN, is een deel van Zijn niet-geschapen Wezen. Voor God is er geen verleden, heden of toekomst. God leeft niet in de tijd, maar bestaat buiten de tijd in de eeuwigheid. Hij is de “Hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit”, en uitstijgt boven de tijd, maar die toch al Zijn tijd geeft aan ieder van Zijn mensen (Jesaja 57:15).

Voetnoot:
1 Ryrie, Charles, Basic Theology, Wheaton, Victor Books, 36.

De eeuwige God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen