Waarom staat God al dit leed toe?

Vraag: Wacht eens even. Nu ik aan kinderen denk, realiseer ik me ineens dat ik nog steeds moeite heb met al het lijden dat ik in de wereld om me heen zie. Je hebt me zojuist over een perfect liefdevolle God verteld, maar je hebt niet uitgelegd waarom Hij zo veel pijn en lijden toestaat.

Het "probleem van het lijden", zoals de bekende Christelijke schriftgeleerde C.S. Lewis het ooit noemde, is het krachtigste wapen van de atheïsten tegen het Christelijke geloof. Ons menselijk intellect en ons besef van eerlijkheid staan negatief tegenover de schijnbare tegenstrijdigheid van een liefdevolle God en een wereld die met pijn is gevuld. Daarom kunnen we dit vraagstuk alleen oplossen door een blik op de wereld te werpen vanuit Gods perspectief. En de enige manier om Gods perspectief te kunnen begrijpen is het lezen van Zijn Woord, de Bijbel.

De Bijbel vertelt ons dat God een wereld schiep die "zeer goed" was (Genesis 1:31). De mens was gezegend met een leven en een gemeenschap in een prachtige hof die door God zelf was aangelegd (Genesis 2:8,9). Maar de mens wees God en Zijn "zeer goede" schepping af. De mens was ongehoorzaam aan de eenvoudige regels die God had ingesteld en koos er voor om van de vrucht van het kwaad te proeven. Hierdoor kwamen pijn en lijden de wereld binnen (Genesis 3).

Gods oorspronkelijke doel voor het lijden was een bestraffing van Satan, Eva en Adam. Omdat Adam de eerste vertegenwoordiger van het menselijke ras was, werd de hele schepping door Adams straf aangetast (Genesis 3:17-19, Romeinen 5:12, 8:22). Gods uiteindelijke doel voor het lijden is de redding van de mensheid (1 Korintiërs 15:22) en een vernieuwing van de schepping (Handelingen 3:21).

Jezus Christus is het perfecte voorbeeld van nederigheid, dienstbaarheid en lijden (Romeinen 5:8). Hij ervoer verleidingen, pijn en dood, net zoals wij die ervaren (Hebreeën 2:17,18). Met de dood van Christus aan het kruis eiste Hij weer voor zich op wat Satan in de hof had gestolen en voorzag Hij in een manier om de hele mensheid vrij te kopen (Hebreeën 2:14,15). Lijden was het middel waarmee Christus de schepping terugbracht naar het pad naar herstel.

Toen wij God in het begin afwezen, zagen we af van onze gelegenheid om het eeuwige leven te verkrijgen zonder hiervoor een prijs te hoeven betalen. Deze prijs werd vervolgens betaald door Jezus, Gods enige Zoon, maar is ook van toepassing op ieder van ons, Gods geadopteerde kinderen, Hoewel er in Gods oorspronkelijke ontwerp geen ruimte was voor pijn en lijden, werd het toch nog nuttig in Gods uiteindelijke plan. Onze zonde leidde er toe dat wij van God werden afgezonderd en maakte het lijden van Christus noodzakelijk. Onze zonde was de oorzaak van deze gevallen wereld en maakte ons lijden onvermijdelijk.

Het pleziert God niet wanneer Zijn kinderen pijn lijden (2 Petrus 3:9). Hij is geduldig, liefdevol en genadig en is buiten ons besef van tijd en eerlijkheid aan het werk voor ons eeuwig goed. Zijn enige doel is om Zijn kinderen met Zichzelf te verzoenen. Het Goede Nieuws is dat God zo veel van ons houdt, dat Hij ons een gratis toegangskaartje tot redding en vernieuwing gaf, door middel van het lijden en de dood van Zijn Zoon, Jezus Christus (Johannes 3:16). Lijden en dood zijn voor ons in deze bedorven wereld onontkoombaar. Maar we hebben de keuze om Gods gratis kaartje naar een eeuwig leven in het paradijs al dan niet aan te nemen (Handelingen 4:12).

Veel mensen redeneren als volgt: "Waarom zou een almachtige, liefdevolle God pijn en lijden toestaan?" De enige manier om die vraag te beantwoorden is om onze gevallen wereld vanuit Gods perspectief te bekijken. Kijk, God huist in een eeuwige dimensie. Zijn primaire doel is om van ons te houden en om op Zijn beurt door ons geliefd te worden. Vanuit Gods perspectief worden de beproevingen in deze wereld vol pijn gebruikt om Zijn kinderen op een liefdevolle manier voor te bereiden op een eeuwigheid met Hem. De Apostel Paulus zei: "Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard" (Romeinen 8:18). In Hebreeën leren we dat Jezus Zelf door de "vreugde die voor hem in het verschiet lag, [...] zich niet [liet] afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God" (Hebreeën 12:2).

Lijden is een feit in deze gevallen wereld. De Bijbel is een getuigenis van deze realiteit. Maar de volledige boodschap van de Bijbel is dat God Zijn plan voor de redding van de mensheid al volledig heeft uitgewerkt. De mensen die op Jezus vertrouwen hebben een prachtige hoop: de hoop op een eeuwigheid met God op een plaats waar geen lijden, kwaad of dood meer zal bestaan (Johannes 1:12, Romeinen 6:23, Efeziërs 2:8, 1 Korintiërs 15:1-4, Openbaring 21:4).

Lees nu meer!
Adam en Eva
De erfzonde
Gods liefde

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen